Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu on yrityksen vastuu toimintansa taloudellisista, ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Aktian missiossa ja arvoissa korostetaan yhteiskuntavastuuta. Aktia harjoittaa vastuullista yritystoimintaa sekä tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja kannattavasti, luotettavasti ja tehokkaasti.

Aktian julkaisee vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, joka käsittää koko konsernin toiminnan ja täydentää konsernin tulostiedotteita. Siinä esitellään toimenpiteet, joiden avulla Aktia tukee yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Aktia päivitti kokonaiskuvan yritysvastuun olennaisista aiheista yhdessä Aktian henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa vuonna 2018. Saimme arvokasta näkemystä, jonka pohjalta loimme Aktialle tavoitteellisen yritysvastuuohjelman. Yritysvastuuohjelmamme muodostavat kolme kärkiteemaa, joista kunkin alla on useita aiheita. Olemme valinneet kullekin teemalle päätavoitteet ja -mittarit. Aktian tavoitteena on olla vakavarainen ja luotettava kumppani taloudelliseen hyvinvointiin sekä toimialan halutuin työpaikka. Ajattelemme pidemmälle. Yritysvastuuohjelman lisäksi  Aktian vastuullisuustyötä ohjaavat valitut YK:n kestävän kehityksen teemat, ilmastopolitiikka, ilmastoriskien arviointi, henkilöstöpolitiikka mukaan lukien tasavertaisten mahdollisuuksien periaatteet, lahjonnanvastainen politiikka, käytännesäännöt, työntekijöitä suojelemaan tarkoitettu epäeettisestä toiminnasta ilmoittamisen kanava, työterveys- ja hyvinvointiohjelma, hyväntekeväisyys- ja sponsorointipolitiikka, WWF:n Green Office periaatteet ja ESG politiikka vastuulliseen sijoittamiseen.
 
Aktiassa noudatetaan keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia ja normeja, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja muita YK:n sopimuksia, ILO:n sopimuksia, OECD:n monikansallisia yhtiöitä koskevia toimintaohjeita ja Rion kestävän kehityksen julistusta. Aktia on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI). Sen myötä Aktia sitoutuu huomioimaan varainhoidossaan ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevan hyvän hallintotavan. Vastuullinen sijoittaminen on keskiössä Aktian varainhoitotoiminnan kehityksessä sekä sijoitusrahastoista ja täyden valtakirjan varainhoidosta vastaavissa yksiköissä ja pankin omista sijoituksista vastaavissa yksiköissä. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa myös sitä, että Aktia voi edistää vastuullisuutta niissä yrityksissä, joiden arvopapereihin Aktia sijoittaa. 
 
Aktia on FINSIF – Finland's Sustainable Investment Forum r.y.:n ja Green Building Council Finlandin jäsen. Olemme tehneet yhteistyötä normiperustaisen omistajavaikuttamisen edelläkävijän ISS Ethixin kanssa vuodesta 2017 asti. Yhteistyö perustuu niin kutsuttuun normiperustaiseen seulontaan. Toisin sanoen ISS Ethix seuraa monitoroinnin avulla rahastojemme omistuksia YK:n Global Compact -periaatteille perustuvien kriteerien mukaisesti ja tunnistaa ne yritykset, jotka eivät ole kyenneet toimimaan Global Compact -periaatteiden mukaisesti. Suurin osa yrityksistä, joihin me olemme sijoittaneet, toimii näiden periaatteiden mukaisesti siten, että ISS Ethix ei ole löytänyt mitään huomautettavaa. ISS Ethix käy Aktian lukuun dialogeja sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka eivät ole onnistuneet toimimaan nimettyjen kriteerien mukaisesti.
 
Aktia osallistuu CDP:n ilmastonmuutosaloitteeseen, joka kannustaa listattuja yrityksiä raportoimaan kasvihuonbekaasupäästöjään.  Aktia on myös CDP:n vesi- ja metsäaloitteiden allekirjoittaja. Keväällä 2018 Aktia osallistui CDP:n Non-Discloser kampanjaan, joka kannustaa pörssiyhtiöitä kasvihuonepäästöjen raportointiin. Aktia on myös SBAI:n – Standards Board for Alternative Investments jäsen.
 

Hallintotapa

Aktia on päättänyt, että vastuullisuusasiat käsitellään säännöllisesti johtoryhmän ja hallituksen agendalla. Tarkastusvaliokunta valmistelee säännöllisesti vastuullisuusasioiden esittämisen hallitukselle. Aktian yritysvastuuohjelman tavoitteineen hyväksyy johtoryhmä. Yritysvastuutyön toimenpiteitä ja toteutusta sekä kehitystyötä koordinoi yritysvastuutyöryhmä, jossa on laajaa asiatuntemusta Aktian eri toiminnoista. Yritysvastuuryhmän työtä johdetaan talous- ja rahoitusjohtajan organisaatiosta vastuullisuuspäällikön toimesta. Vastuullisuuspolitiikat, -ohjelmat, -ohjeet ja muun kuin taloudellisen tiedon raportin hyväksyy johtoryhmä ja hallitus. Vuosittainen vastuullisuusraportti on sisällytetty vuosikertomukseen, ja on johtoryhmän hyväksymä.
 
Lue lisää viimeisimmistä vastuullisuuden avainluvuista Aktian tuoreimmasta vuosiraportista.
 

Aktian vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2019

Aktia Pankin vuosikertomus 2018

Aktia Pankin vuosikertomus 2017

Aktia Pankin vuosikertomus 2016

Aktia Pankin vuosikertomus 2015

Aktia Pankin yritysvastuuraportti 2014

Aktia Pankki Oyj: Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Aktia Oyj: Yhteiskuntavastuuraportti 2012