Integritetsskydd

Respektera integriteten

Aktia Bank Abp och dess dotterbolag erkänner och respekterar de förväntningar på integritetsskydd som personer som anlitar deras tjänster har. Alla uppgifter vi får av kunderna förblir konfidentiella.
 

Varför samlar vi in, bevarar och använder information om våra kunder?

Vi samlar in, sparar och använder information om kunderna för kundservice, kundvård (identifiera och personifiera kunden, säkerställa att avtal mellan oss och kunden efterföljs, kontakt, direktmarknadsföring), riskhantering och rapportering till behörig myndighet.

Med hjälp av kundinformationen får vi mera vetskap om konsumenternas behov. På basis av dessa uppgifter kan vi erbjuda kunderna produkter och tjänster som intresserar dem. Uppgifterna används även för att hitta lösningar i problemsituationer samt för att tillhandahålla och utveckla tjänster. Vi är alltid redo att klargöra vårt förfaringssätt om kunden så önskar.
 

Personalen har begränsad tillgång till kunduppgifterna

Tillgång till kunduppgifterna har endast de funktionärer vars arbetsuppgifter kräver det.  Vi utbildar vår personal så att de förstår betydelsen av tystnadsplikt och kundens integritetsskydd. Vi har dessutom fastslagna principer att klassificera information.  På detta sätt garanterar vi att informationen behandlas konfidentiellt.
 

Höga krav på säkerhet för att skydda kunduppgifterna

Vi följer godkända säkerhetsregler och säkerhetsförfaranden, som hindrar obehöriga att komma åt kunduppgifterna. Dylika förfaranden är bl.a. kontroll av åtkomst till system, brandväggar, nätsäkerhet, brandskyddsskåp samt säker förstöring av obehövlig information och obehövliga dokument.
 

Utlämnande av information

Personuppgifter om kunderna utlämnas endast inom ramen för den föreskrivna sekretess som gäller för banker, fondbolag och värdepapperföretag eller med den registrerade personens samtycke.  Uppgifter kan utlämnas mellan bolag som tillhör samma koncern i kundservice-, kundvårds-, marknadsförings- och riskhanteringssyfte. Information utlämnas till myndigheter som har lagstadgad rätt att få information utan hinder från bestämmelserna om tystnadsplikt.  Uppgifter kan därutöver utlämnas till samarbetspartners inom finansierings- och försäkringsbranschen för att användas i deras kundservice.

Vi utlämnar information om våra kunder endast om:

  • Kunden har befullmäktigat oss att ge ifrågavarande information
  • Bank-, fondbolags- eller värdepappersföretagssekretessen inte hindrar utlämnandet eller en enligt lagen behörig myndighet ber om uppgifterna.
     

Hur skyddas kundens integritet i affärsverksamhet med tredje part?

Det är nödvändigt att ge information om kunder åt vissa leverantörer och serviceföretag som Aktia köper tjänster av. Till exempel vid beställning av betalkort ger vi kortleverantören behövliga uppgifter. Av leverantörer och serviceföretag krävs tystnadsplikt och lagenlighet.  Vi tillåter inte att tredje parter säljer eller använder uppgifterna för sina egna ändamål.
 

Inspelning av samtal

Inkommande och utgående samtal kan spelas in för att förbättra kundservicen och säkerheten. Inspelningar kan användas för att verifiera uppdrag. Inspelningarna kan också utnyttjas för att utveckla kundservicen och förbättra tjänsterna.
 

Nättjänster

Då kunderna anlitar våra nättjänster följer vi samma regler om tystnadsplikt och integritet som då de besöker våra kontor. Läs mer om informationssäkerhet och Aktias användarvillkor. Nedan närmare information om cookies som används i våra nättjänster.
 

Cookies

Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens dator. Cookies används t.ex. då man vill hålla kvar information om användaren när denna flyttar sig från en sida till en annan i nättjänsten.
Vi använder cookies för att analysera och utveckla våra tjänster. Med hjälp av cookies får vi bl.a. viktig information om hur våra tjänster används, om vilka sidor som är populärast, om laddningstider och om eventuella felsituationer. Den här informationen behöver vi för att kunna förbättra innehållet i vår webbplats och göra den användarvänligare, följa upp annonseringens effektivitet samt erbjuda information och tjänster som kunderna behöver. Vi kan använda anonym information om användningen av nättjänsterna också för att producera riktat innehåll eller riktad reklam. Vi samlar inga sådana uppgifter som möjliggör identifiering av en enskild användare, men vi identifierar och specificerar webbläsare och identifierar organisationen som användarens webbadress representerar.
Däremot identifieras personer som använder Aktias nätbank. Varje användare identifieras med en personlig cookie.

Om du inte vill att det sparas cookies på din dator kan du stänga av funktionen i webbläsarens säkerhetsinställningar. Observera att om lagring av cookies är förhindrad kan inte heller Aktias nätbank eller chat-tjänst användas.
 

Insamling av personliga uppgifter

Vi samlar in information från olika håll för att förstå och möta användarnas behov samt för att uppfylla de krav lagen ställer på kundkännedom. Personliga uppgifter om kunderna samlas bl.a. från kunderna själva eller deras representanter, befolkningsregistercentralen och andra myndighetsregister, kundstörnings- och kreditupplysningsregister, bolag i samma koncern samt samarbetspartners inom finansierings- och försäkringsbranschen inom i lagen tillåtna gränser. Vi kan också skaffa information från andra pålitliga källor, såsom kommersiella register som innehåller uppgifter om bolags ansvarspersoner och ägare.
Vi eftersträvar att hålla kundinformationen uppdaterad, men om kunden trots allt upptäcker fel i sina uppgifter, t.ex. på ett kontoutdrag, ber vi kunden meddela om felet.
 

Rätt att kontrollera sina uppgifter och förbjuda marknadsföring

Kunden har möjlighet att kontrollera uppgifterna om honom/henne i våra register genom att skriftligen be om att få dem av registerföraren. Kunden har rätt att genom ett meddelande till registerföraren förbjuda att information om honom/henne används för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller marknads- och opinionsundersökningar. Registerföraren korrigerar fel eller uppdaterar gammal information i registret omedelbart efter att sådana upptäckts.  På grund av sekretessbestämmelser kan vi inte svara på förfrågningar om kontroll av uppgifterna per e-post över öppet nätverk.
 

Registerförare

Ovannämnda uppgifter gäller följande registerförares kundregister:

Aktia Bank Abp, FO-nummer 2181702-8, adress PB 207 (Mannerheimvägen 14), 00101 Helsingfors
 
Aktia Fondbolag Ab, FO-nummer 0672513-3, adress PB 695 (Mannerheimvägen 14), 00101 Helsingfors
 
Aktia Kapitalförvaltning Ab, FO-nummer 1110152-8, adress PB 714 (Mannerheimvägen 14), 00101 Helsingfors

Aktia Bank Abp:s kundregisters registerbeskrivning finner du här.
Aktia Livförsäkring Ab:s registerbeskrivning finner du här.
 

Kontakt

Vi svarar gärna på frågor om principerna för integritetsskydd i Aktia – fyll i responsblankett.