Bolagsstämma 2019

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019 hölls 11.4.2019 kl. 16.00 på Gamla studenthuset i Helsingfors (Mannerheimvägen 3).

Bolagsstämmans material:

 

Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelse

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat tidigare styrelseledamöterna, verkställande direktörerna och dessas ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bolagsstämmans protokoll

 

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2018 i dividend utbetala 0,61 euro per aktie, sammanlagt ca 42 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 15.4.2019 och betalningsdagen till 25.4.2019.

Styrelse och styrelseledamöternas arvoden

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta.

Till styrelseledamöter återvaldes Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Lasse Svens och Arja Talma. Till nya styrelseledamöter valdes juris kandidat, advokat Tarja Wist och ekonomie magister, juris kandidat Johan Hammarén. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Årsarvodet till styrelseledamöterna hölls oförändrat och fastställdes till 61 200 euro för ordförande, till 34 650 euro för vice ordförande samt till 27 140 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs 40 % i form av Aktia-aktier. Även mötesarvodet hölls oförändrat och fastslogs till 500 euro per bevistat möte, dock så att ordförande för styrelsens utskott erhåller ett mötesarvode om 1 000 euro per utskottsmöte, där han/hon fungerar som ordförande. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Revisor

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och återvalde KPMG Oy Ab till bolagets revisor. Till revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av bolagets styrelseledamöter samt fullmakt att avyttra egna aktier. Därtill godkände bolagsstämman styrelsens förslag till bemyndigande om beslut om en eller flera donationer om sammanlagt högst 300 000 euro till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till bolagsstämmokallelsen på www.aktia.com under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Bolagsstämma > Bolagsstämma 2019.

Styrelsens konstituerande möte

  • Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Lasse Svens till ordförande och Arja Talma till vice ordförande.
  • Styrelsen utsåg även ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.
  • Styrelsen utsåg Arja Talma till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Stefan Damlin och Johannes Schulman.
  • Maria Jerhamre Engström utsågs till ordförande för riskutskottet och Stefan Damlin, Lasse Svens och Tarja Wist utsågs till övriga utskottsledamöter.
  • Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Christina Dahlblom och till övriga ledamöter utsågs Johan Hammarén och Lasse Svens.