Bolagsstämma 2018

Den ordinarie bolagsstämman 2018 hölls 10.4.2018 kl. 16.00 på Börshuset, Fabiansgatan 14, Helsingfors.

 

Beslut på bolagsstämman 2018

Bolagsstämmans protokoll

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat tidigare förvaltningsrådsledamöter, styrelseledamöterna, verkställande direktörerna och dessas ställföreträdare ansvarsfrihet.

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2017 i dividend utbetala 0,57 euro per aktie, sammanlagt ca 37,8 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 12.4.2018 och betalningsdagen till 27.4.2018.

Styrelse och styrelseledamöternas arvoden

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju.

Till styrelseledamöter återvaldes Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Catharina Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens och Arja Talma. Till nya styrelseledamöter valdes eMBA Maria Jerhamre Engström och ekon.mag. Johannes Schulman. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Årsarvodet till styrelseledamöterna hölls oförändrat och fastställdes till 61 200 euro för ordförande, till 34 650 euro för vice ordförande samt till 27 140 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs 40 % i form av Aktia-aktier. Även mötesarvodet hölls oförändrat och fastslogs till 500 euro per bevistat möte, dock så att ordförande för styrelsens utskott erhåller ett mötesarvode om 1 000 euro per utskottsmöte, där han/hon fungerar som ordförande. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Revisor

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och återvalde KPMG Oy Ab till bolagets revisor. Till revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

Sammanslagning av aktieslagen A och R, riktad vederlagsfri emission och ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till sammanslagning av bolagets två aktieslag A och R utan att öka aktiekapitalet så, att bolaget efter sammanslagningen har endast ett aktieslag, vilket är föremål för offentlig handel och vars aktier medför en (1) röst per aktie och även i övrigt har lika rättigheter. Bolagsstämman godkände vidare den till sammanslagningen hänförliga ändringen av bolagsordningens 3 § samt riktade vederlagsfria emissionen av högst 2 384 650 nya aktier till ägarna av R-aktier så att ägarna av R-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt erhåller 3 (tre) nya aktier vederlagsfritt mot varje parti om 25 (tjugofem) R-aktier som förvaras på samma värdeandelskonto. R-aktier som innehas av bolaget berättigar inte till aktier i den riktade vederlagsfria emissionen. Sammanslagningen av aktierna, ändringen av bolagsordningen samt de nya aktierna som emitterats i den riktade vederlagsfria emissionen registreras i handelsregistret uppskattningsvis 12.4.2018. Avstämningsdagen för sammanslagningen av aktieslagen är 12.4.2018 och handeln med bolagets enda aktieslag och de nya aktierna inleds uppskattningsvis 13.4.2018 under ISIN-koden FI4000058870 och den nya handelssymbolen AKTIA. Sammanslagningen föranleder inga åtgärder från aktieägarnas sida.

Aktierna som emitterats i den riktade vederlagsfria emissionen delas ut till ägarna av R-aktier i proportion till innehavet och registreras direkt på vederbörande aktieägares värdeandelskonto på basis av uppgifterna på avstämningsdagen samt medför aktieägarrättigheter från och med registreringen, men berättigar inte till den ovannämnda dividendutdelningen. I den mån antalet R-aktier som innehas av en ägare av R-aktier inte är delbart med tjugofem (25), ges de aktier som bildas på basis av kvotresterna till Aktia Bank för försäljning på vägnar av de ägare av R-aktier, vilkas antal R-aktier inte varit delbart med tjugofem (25). Aktierna kommer att säljas uppskattningsvis 13.4.2018 vid offentlig handel som ordnas av Nasdaq Helsinki Oy och priset bestäms enligt den rådande börskursen. Aktia Bank kommer att redovisa det försäljningspris som erhållits från försäljningen av dessa aktier uppskattningsvis 17.4.2018 och pengarna kommer att finnas på de penningkonton som är anslutna till aktieägarnas värdeandelskonton uppskattningsvis 18.4.2018.

Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av bolagets styrelseledamöter samt fullmakt att avyttra egna aktier.