Bolagsstämma 2017

Den ordinarie bolagsstämman 2017 hålls 5.4.2017 kl. 16.00 på Gamla Studenthuset i Helsingfors.

 

 

Beslut på bolagsstämman 2017

Bolagsstämmans protokoll

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat förvaltningsrådsledamöterna, styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.
 
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2016 i dividend utbetala 0,60 euro per aktie, varav 0,08 euro hänför sig till årets engångsintäkter, sammanlagt ca 39,9 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 7.4.2017 och betalningsdagen till 21.4.2017.
 
Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till tjugosex.
 
Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Peter Simberg, Solveig Söderback och Peter Karlgren, vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes vicehäradshövding Nina Wilkman och riksdagsledamot Mats Löfström.
 
Årsarvodet till förvaltningsrådsledamöterna hölls oförändrat  och fastställdes till 24 400 euro för ordförande, till 10 500 euro för vice ordförande samt till 4 400 euro för ledamot. Mötesarvodet fastställdes till 500 euro per bevistat möte.
 
Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och valde KPMG Oy Ab till bolagets revisor.
 
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets förvaltningsorgan samt fullmakt att avyttra egna aktier. 
 
En extra bolagsstämma avses sammankallas i september för beslut om ändring av Aktia Bank Abp:s bolagsordning så att förvaltningsrådet avskaffas.