Bolagsstämma 2016

Ordinarie bolagsstämma 2016 hölls tisdagen 12.4.2016 kl. 16.00 på Börshuset i Helsingfors.

Årsredovisning 2015
Verkställande direktörens översikt
 

Beslut på bolagsstämman 2016

Bolagsstämmans protokoll

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma har fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat förvaltningsrådsledamöterna, styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.
 
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2015 i dividend utbetala 0,54 euro per aktie och som kapitalåterbäring utbetala 0,10 euro per aktie, sammanlagt ca 42,6 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 14.4.2016 och betalningsdagen till 26.4.2016.
 
Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till tjugoåtta.
 
Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin och Ann-Marie Åberg, vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes företagare Ralf Asplund, hum. kand. Annika Pråhl samt pol. mag. Marcus Rantala, alla för en mandatperiod på tre år.
 
Årsarvodet till förvaltningsrådsledamöterna fastställdes till 24 400 euro för ordförande, till 10 500 euro för vice ordförande samt till 4 400 euro för ledamot. Mötesarvodet fastställdes till 500 euro per bevistat möte.
 
Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och valde KPMG Oy Ab till bolagets revisor.
 
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets förvaltningsorgan samt fullmakt att avyttra egna aktier. Bolagsstämman godkände även förslaget till bemyndiganden till styrelsen att besluta om donation till allmännyttigt ändamål för att stöda utbildning och forskning.