Bolagsstämma 2015

Ordinarie bolagsstämma 2015 hölls måndagen 13.4.2015 kl. 16.00 på Börshuset i Helsingfors. 

Beslut vid Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat förvaltningsrådsledamöterna, styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.
 
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2014 i dividend utbetala 0,48 euro per aktie, sammanlagt ca 32 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 15.4.2015 och betalningsdag för dividend till 22.4.2015.
 
Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till tjugonio.
 
Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg och Sture Söderholm, vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes ekonomie magister Annika Grannas, ekonomie magister Yvonne Malin-Hult och doktorn i industriell ekonomi Kim Wikström, alla för en mandatperiod på tre år.
 
Årsarvodet till förvaltningsrådsledamöterna fastställdes till 22 600 euro för ordförande, till 10 000 euro för vice ordförande samt till 4 400 euro för ledamot. Mötesarvodet fastställdes till 500 euro per bevistat möte.
 
Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och valde KPMG Oy Ab till bolagets revisor.
 
Bolagsstämman godkände föreslagen ändring av Aktia Bank Abp:s bolagsordning 2 § avseende bankens verksamhetsområde att reflektera att banken våren 2015 upphört att verka som centralt kreditinstitut. 
 
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets förvaltningsorgan samt fullmakt att avyttra egna aktier. 
 
Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till bolagsstämmokallelsen på www.aktia.com under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Bolagsstämma > Bolagsstämma 2015.