Bolagsstämma 2014

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 7.4.2014 på Börshuset, Fabiansgatan 14, Helsingfors. 

Kallelse och förhandsmaterial

Beslut vid bolagsstämman

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde 7.4.2014 moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat förvaltningsrådsledamöterna, styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdares ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2013 i dividend utbetala 0,42 euro per aktie, sammanlagt 28,0 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 10.4.2014.

Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till trettiotvå.

Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg och Mikael Westerback, vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes agrolog Peter Karlgren och politices magister Solveig Söderback, alla för en mandatperiod på tre år.

Årsarvodet till förvaltningsrådsledamöterna fastställdes till 22 600 euro för ordförande, till 10 000 euro för vice ordförande samt till 4 400 euro för ledamot. Mötesarvodet fastställdes till 500 euro per bevistat möte.

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en. Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets förvaltningsorgan samt fullmakt att avyttra egna aktier.

Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till bolagsstämmokallelsen på www.aktia.com under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Bolagsstämma > Bolagsstämma 2014. 

VD översikt på bolagsstämman 2014