Bolagsstämma 2013

Ordinarie bolagsstämma 2013 hölls 9.4.2013 kl. 16.00 på Gamla Studenthuset, Mannerheimvägen 3, Helsingfors.

Kallelse och förhandsmaterial

Till fusionen relaterade dokument som avses i 16 kapitel 11 § i aktiebolagslagen:

Beslut vid bolagsstämman 2013

Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma har fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade förvaltningsrådsledamöterna, styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2012 i dividend utbetala 0,36 euro per aktie och som kapitalåterbäring utbetala 0,14 euro per aktie, sammanlagt 33,3 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 12.4.2013 och betalningsdag för dividend och kapitalåterbäring till19.4.2013.

Bolagsstämman fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet till trettiotre.

Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Agneta Eriksson, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt Vääriskoski, Lars Wallin, Bo-Gustav Wilson och Ann-Marie Åberg, vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes vicehäradshövding Mikael Aspelin och pol.kand. Stefan Mutanen, alla för en mandatperiod på tre år.

Årsarvodena till förvaltningsrådsledamöterna hölls oförändrade.

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakter och fullmakter att avyttra egna aktier.

Bolagsstämman godkände fusionen med Aktia Bank Abp. Planerad dag för verkställighet av fusionen är 1.7.2013.