Bolagsstämma 2012

Ordinarie bolagsstämma 2012  hölls 16.4.2012 kl. 15.00 på Scandic Marina Congress Center i Helsingfors.

Kallelse samt förhandsmaterial

Beslut vid Aktias bolagsstämma 2012

Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma den 16 april 2012 fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade förvaltningsrådsledamöterna, styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2011 i dividend utdela 0,30 euro per aktie, sammanlagt 20 miljoner euro. Avstämningsdag för rätten till dividend är den 19 april 2012 och utbetalningsdag är den 26 april 2012.

Bolagsstämman fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet till trettiotre.

Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Roger Broo, Gun Kapténs, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Henrik Rehnberg, Henrik Sundbäck och Sture Söderholm, vilka stod i tur att avgå, samt till ny ledamot valdes kanslichef Johan Aura, alla för en mandatperiod på tre år.

Årsarvodena till förvaltningsrådsledamöterna hölls oförändrade.

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en.

Till revisor för den räkenskapsperiod som inletts den 1 januari 2012 valdes KPMG Oy Ab med Jari Härmälä, CGR, som ansvarig revisor.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens 6 § så att kallelse till bolagsstämman publiceras på bolagets internetsidor samt att information om bolagsstämman därtill skall publiceras i av styrelsen bestämda dagstidningar.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakter och fullmakter att avyttra egna aktier.