Kapitaltäckning och solvens

Aktia Bankkoncernens (Aktia Bank Abp och alla dotterbolag utom Aktia Livförsäkring) kärnprimärkapitalrelation var i slutet av perioden 18,0 (19,5) %. Kärnprimärkapitalet efter avdragsposter minskade under perioden med 14,2 miljoner euro vilket påverkade kärnprimärkapitalrelationen med -0,7 procentenheter. Förändringen hänför sig främst till en ökning av immateriella tillgångar, minskningen av fonden för verkligt värde samt dividendutbetalningen. Riskvägda förbindelser ökade totalt med 82,5 miljoner euro, vilket minskade kärnprimärkapitalrelationen med 0,8 procentenheter. Under perioden har riskvägda förbindelser ökat som en följd av tillväxt i företagskreditgivningen.
 
Aktia Bankkoncernen tillämpar intern riskklassificering (IRBA) vid beräkningen av kapitaltäckningskrav för hushålls- och aktieexponeringar. För övriga exponeringsgrupper tillämpas schablonmetoden. Totalt omfattas 54 (56) % av bankkoncernens ansvar av IRB-metoden. Arbetet för införandet av interna modeller för företags- och kreditinstitutsexponeringar fortsätter.
 
 
Kapitaltäckning, % 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
  IRB IRB IRB
Bankkoncernen      
Kärnprimärkapitalrelation 17,5 18,0 19,5
Primärkapitalrelation 17,5 18,0 19,5
Sammanlagd kapitaltäckning 20,5 23,4 26,3
Aktia Bank      
Kärnprimärkapitalrelation 16,9 17,9 16,1
Primärkapitalrelation 16,9 17,9 16,1
Sammanlagd kapitaltäckning 20,0 23,2 21,7
Aktia Hypoteksbank      
Kärnprimärkapitalrelation - - 193,9
Primärkapitalrelation - - 193,9
Sammanlagd kapitaltäckning - - 193,9
 

Kapitalkravet för bankverksamheten höjdes i början av 2015, då man i Finland tog i bruk ett fast kapitalkonserveringsbuffertkrav och ett rörligt kontracykliskt buffertkrav. Kapitalkonserveringsbuffertkravet höjer minimikravet med 2,5 procentenheter. Det kontracykliska buffertkravet kommer att variera mellan 0,0–2,5 procentenheter. Beslutet gällande storleken på ett eventuellt kontracykliskt buffertkrav fattas kvartalsvis av Finansinspektionens direktion på basen av en makrostabilitetsanalys. Enligt det senaste beslutet (22.12.2017) ställdes för bankerna inget kontracykliskt buffertkrav gällande finländska exponeringar. Makrostabilitetspolitiken åtstramades inte heller med andra tillgängliga medel. Europeiska kommissionen motsatte sig inte av Finansinspektionen tidigare fattade beslut om att introducera en minimigräns om 15 procent för den genomsnittliga riskvikten för bostadslåneportfölj för kreditinstitut som tillämpar interna modeller (IRBA), därmed trädde gränsen ikraft från och med 1.1.2018. Vid slutet av perioden var Aktia Bankkoncernens genomsnittliga riskvikt för hushållens exponeringar med bostadssäkerhet enligt IRB-metoden 13,0 (13,5) %, dvs. bostadslånens riskviktgräns skulle minska kärnprimärkapitaltäckningen med cirka 0,7 procentenheter.

 
Det kontracykliska buffertkravet beräknas enligt exponeringarnas geografiska fördelning. Vissa myndigheter i andra länder har ställt högre kontracykliska buffertkrav. Kravet gäller även vissa exponeringar i bankkoncernens likviditetsportfölj. Aktia Bankkoncernens institutspecifika kontracykliska buffertkrav uppgick per 31.12.2017 till 0,06 % med beaktande av exponeringarnas geografiska fördelning. I samband med senaste makrotillsynsbeslutet uppdaterade Finansinspektionen listan av de systemviktiga instituten för det finansiella systemet i Finland (s.k. O-SII-institut, "Other Systemically Important Institution") och fastställde buffertkrav för dem. För Aktia fastställdes inget O-SII-buffertkrav.
Finansinspektionen har 16.12.2016 med stöd av kreditinstitutslagen fastställt ett konsoliderat buffertkrav enligt prövning för Aktia. Kravet baserar sig på tillsynsmyndighetens bedömning (s.k. SREP). Buffertkravet uppgår sammanlagt till 1,75 % och täcker koncentrationsrisken inom kreditrisken och den strukturella ränterisken, för dessa ställs inga specifika kapitalkrav i EU:s kapitaltäckningsförordning (CRR). Enligt beslut ska kravet uppfyllas med kärnprimärkapital. Kravet trädde i kraft från och med 30.6.2017. Med beaktande av samtliga buffertkrav var miniminivån för bankkoncernens kapitaltäckning 12,31 % och 10,31 % för kärnprimärkapitalrelation vid periodens slut.
 
Aktiakoncernen har tagit i bruk IFRS 9-standarden 1.1.2018. Övergången till IFRS 9 hade marginell inverkan på bankkoncernens kapitaltäckning.
 
Aktia Bankkoncernens bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) uppgick till 4,5 (4,7) % beräknad med siffrorna vid slutet av kvartalet.
 
 
Bruttosoliditetsgrad* 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Primärkapital   375 390
Exponeringar totalt   8 259 8 206
Bruttosoliditetsgrad   4,5 4,7
*Bruttosoliditetsgraden har beräknats på basen av siffrorna vid slutet av kvartalet
 
Aktia Bank har under andra kvartalet från Verket för finansiell stabilitet erhållit ett beslut om minimikrav för nedskrivningsbara skulder (s.k. MREL-krav). Enligt beslutet är kravet två gånger minimikapitalkravet inklusive det sammanlagda buffertkravet enligt kreditinstitutslagen, dock minst 8 % av balansomslutning. Kravet träder i kraft från och med 31.12.2018.
Livförsäkringsbolaget följer fr.o.m. 1.1.2016 Solvens II-direktivet, i vilket beräkningarna för att bestämma solvensen avviker från det tidigare solvenskravet genom att ansvarsskulden värderas till marknadsvärde. I Solvens II beräknar bolaget SCR (Solvency Capital Requirement) och MCR (Minimum Capital Requirement) samt identifierar sitt tillgängliga solvenskapital inom Solvens II. Aktia Livförsäkring använder standardformeln för SCR och beaktar i beräkningen av solvenskapitalet direktivets övergångsregel för ansvarsskulden i enlighet med Finansinspektionens tillstånd.
 
I slutet av december 2017 var SCR 85,1 (80,6) miljoner euro, MCR 23,9 (24,4) miljoner euro, och det tillgängliga kapitalet 169,5 (144,7) miljoner euro. Därmed var solvensgraden 199,2 (179,4) %. Utan övergångsregler var SCR 98,6 (80,8) miljoner euro, MCR 26,1 (26,7) miljoner euro, och det tillgängliga kapitalet 116,3 (87,9) miljoner euro. Solvensgraden utan övergångsregler var 117,9 (108,7) %. I solvenstalen för 31.12.2017 har beaktandet av justeringen för latenta skatter förändrats i förhållande till föregående perioder, detta har ökat SCR-kraven. Övergången till IFRS 9 hade ingen inverkan på Aktia Livförsäkringens solvens.
 
Konglomeratets kapitaltäckning var 164,5 (188,6) %. Konglomerats kapitaltäckning minskades under perioden efter att buffertkravet enligt prövningen trädde i kraft. Enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat är minimikravet 100 %. Övergången till IFRS 9 hade ingen väsentlig inverkan på konglomerats kapitaltäckning.
 
.