Aktia Hypoteksbank fusionerades 28.2.2017 med Aktia Bank Abp

Aktia Hypoteksbank Abp var ett finländskt kreditinstitut som lydde under lagen om hypoteksbanker. Enligt lagen kan en hypoteksbank bevilja fastighetskrediter med fastigheter eller bostadsaktier som säkerhet samt krediter till offentliga samfund med garanti eller fordring från ett offentligt samfund som säkerhet.

Aktia Hypoteksbank Abp ägdes sedan september 2016 till 100 % av Aktia Bank Abp.

Affärsverksamhet och låneprodukter

Aktia Hypoteksbanks lån förmedlades av samarbetsbankerna genom respektive kontorsnätverk (lokala sparbanker och ömsidiga POP Bankerna). Kunderna erbjöds en flexibel och trygg service på deras eget kontor. Aktia Hypoteksbanks verksamhet avvecklas och avslutades 28.2.2017.

Riskhantering

Aktia Hypoteksbank skyddade sig mot risker så effektivt som möjligt. Kreditrisker hanterades genom noggrann riskallokering och effektiv administration av säkerheter. Ränterisker garderades till fullo med hjälp av derivat. Någon valutarisk uppstod inte för Hypoteksbanken. Aktias koncernfinansenhet utförde balansriskhanteringstjänster för Hypoteksbanken och rapporterade regelbundet om portföljens utveckling och risker.

Finansiering och säkerheter

Aktia Hypoteksbanks finansiering sköttes primärt genom emission av masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet. De enskilda lånen emitterades inom ramen för sitt EMTN-program.

Säkerheterna för masskuldebrevslånen utgjordes av de lån med säkerhet i fastighet som beviljats av Hypoteksbanken. Lånen som ställts som säkerhet registreras i ett låneregister som övervakas av Finansinspektionen.

Hypoteksbankens kortfristiga finansiering säkerställs genom kreditlimitavtal som ingåtts med Aktia Bank.