Fokusområden i ansvarsfullhetsarbetet

Väsentlighetsanalysen har använts som utgångspunkt för att identifiera prioriterade teman för Aktias företagsansvar. Vi har strävat efter att identifiera de områden där förväntningarna från koncernens intressenter är störst och vi som företag har bästa möjlighet att påverka. Vi strävar efter att hitta nya arbetssätt för att generera nya innovativa lösningar på marknaden, minska riskerna och möta framtida utmaningar. Vår största påverkningsmöjlighet är via våra egna tjänster och produkter. Därför utgör ansvarsfrågorna en del av vår dagliga verksamhet.
 

Ansvarsfull affärsverksamhet

Aktia ska ha stark soliditet och hög effektivitet. Vi garanterar hög tillgänglighet och funktionssäkerhet i våra digitala kanaler. Vi fokuserar på riskhantering och ansvarsfull produkt- och tjänsteutveckling.
 

Värde för våra kunder

Aktia ska vara den bästa ekonomiska rådgivaren. Vi har hög kundnöjdhet, ett starkt ömsesidigt förtroende och ett starkt varumärke.
 

Värde för personalen

Aktia ska vara en attraktiv arbetsplats. Vår personal är engagerad och motiverad och vi har ett gott ledarskap. Vi strävar efter en kontinuerlig kompetenshöjning och vill att vår personal ska växa i sina roller
 

Samhälls- och miljövärde

Aktia är en viktig del av det lokala samhället som arbetsgivare och tillhandahållare av finansiella tjänster. Vi bidrar till samhället genom att ha stabila finanser. Vi vill vara aktiva samhällspåverkare och strävar efter att skapa uppmärksamhet kring viktiga teman.