Samhällsansvar

Samhällsansvar handlar om företagets ansvar för hur dess dagliga verksamhet påverkar samhället, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Aktias mission och värderingar betonar det samhälleliga ansvaret. Aktia bedriver ansvarsfull företagsverksamhet genom att erbjuda såväl finansiella tjänster som försäkringstjänster lönsamt, pålitligt och effektivt.

Aktia publicerar årligen en samhällsansvarsrapport som baserar sig på koncernens verksamhet och är ett komplement till de ekonomiska rapporterna. I rapporten redogörs för vilka åtgärder vi tagit för att stöda en hållbar utveckling i samhället.

År 2018 uppdaterade Aktia helhetsbilden av de väsentliga företagsansvarsfrågorna i samarbete med Aktias medarbetare, kunder och ägare. Vi fick in omfattande och unika syner och skapade utifrån dessa ett målinriktat företagsansvarsprogram för Aktia. Vårt företagsansvarsprogram består av tre huvudteman som alla består av flera delteman. Vi har valt mål och mätare för varje huvudtema. Aktias målsättning är att vara en solid och pålitlig partner för ekonomiskt välmående samt den attraktivaste arbetsgivaren i branschen. Vi tänker långsiktigt. Aktias ansvarsarbete styrs även av FN:s valda teman för hållbar utveckling, klimatpolicy, bedömning av klimatrisker, medarbetarpolicy inklusive principerna om likvärdiga möjligheter, policy mot bestickning, uppförandekod, riktlinjer för whistleblowing, företagshälsovård och AktiaWellbeing-program, välgörenhets- och sponsringspolicy, WWF:s Green Office-principer och ESG-policy för ansvarsfull placering. 
 
Aktia beaktar de centrala internationella konventionerna och normerna, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och motsvarande FN-konventioner, ILO:s konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Riodeklarationen om hållbar utveckling. Aktia har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (PRI).  I och med detta förbinder Aktia sig till att inom kapitalförvaltningen beakta den goda förvaltningsseden för miljön och samhället. Ansvarsfullt placerande är i centrum för utvecklingen av kapitalförvaltningsverksamheten i Aktia samt i de enheter som ansvarar för placeringsfonder och diskretionär kapitalförvaltning och enheter som sköter bankens egna investeringar.  Ansvarsfullt placerande innebär också att Aktia kan främja ansvarsfullheten i de företag i vilkas värdepapper Aktia investerar. 
 
Aktia är medlem i FINSIF – Finland's Sustainable Investment Forum r.y. och Green Building Council Finland. Sedan 2017 har vi samarbetat med ISS Ethix, en föregångare för normbaserad ägarpåverkan. Samarbetet grundar sig på så kallad normbaserad screening; ISS Ethix följer med hjälp av monitorer våra fonders innehav enligt kriterierna som grundar sig på FN:s Global Compact-principer och identifierar bolag som inte har klarat av att fungera enligt Global Compact-principerna. Största delen av företagen vi har placerat i fungerar enligt dessa principer på ett sådant sätt att ISS Ethix inte har hittat något att anmärka på. ISS Ethix för dialog för Aktias räkning med sådana bolag som inte har lyckats förfara enligt de nämnda kriterierna. 
 
Aktia deltar också i CDP:s Climate Change-initiativ som uppmuntrar börsbolag till att rapportera sina växthusgasutsläpp. Dessutom har Aktia undertecknat CDP:s klimatförändrings-, vatten- och skogsinitiativ. Våren 2018 deltog Aktia i CDP:s Non-Discloser-kampanj som sporrar börsbolag att rapportera växthusgasutsläpp. Aktia är också medlem i SBAI – Standards Board for Alternative Investments.
 

Governance

Aktia har beslutat att företagsansvarsfrågorna behandlas regelbundet på ledningsgruppens och styrelsens agenda. Revisionsutskottet bereder regelbundet hållbarhetsfrågorna till styrelsen. Aktias företagsansvarsprogram och dess mål godkänns av ledningsgruppen. Företagsansvarsarbetets åtgärder och implementering samt utvecklingsarbete koordineras av arbetsgruppen för företagsansvar, som har omfattande kompetens inom Aktias olika verksamheter. Företagsansvarsgruppens arbete styrs av hållbarhetschefen från ekonomi- och finansdirektörens organisation. Hållbarhetspolicy, -program och -riktlinjer samt icke-finansiell rapport godkänns av ledningsgruppen och styrelsen. Årlig samhällsansvarsrapport ingår i årsredovisningen och godkänns av ledningsgruppen.
 
Läs mer om hållbarhetens nyckeltal i Aktias senaste årsredovisning.
 

Aktias års- och hållbarhetsredovisning 2019

Aktia Bank Abp: Årsredovisning 2018

Aktia Bank Abp: Årsredovisning 2017

Aktia Bank Abp: Årsredovisning 2016

Aktia Bank Abp: Årsredovisning 2015

Aktia Bank Abp: Företagsansvarsrapport 2014

Aktia Bank Abp: Samhällsansvarsrapoort 2013

Aktia Abp: Samhällsansvarsrapport 2012