Information om Aktia Livförsäkring Ab:s placeringsstrategi och om arrangemang med kapitalförvaltare

Enligt lagen om försäkringsbolag som bedriver direktförsäkring, ska de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden, vara uppbyggda med hänsyn tagen till arten av den verksamhet bolaget bedriver samt de krav ansvarsskulden, kapitalbasmedlen, minimikapitalkravet (MCR) och solvenskapitalkravet (SCR) ställer.

Tillgångarna ska alltid vara placerade så att

  • tillgångarnas värde tryggas och försäkringstagarnas tillgodohavanden säkerställs
  • tillgångarna i alla situationer, enligt gällande lag, täcker den försäkringstekniska ansvarsskulden
  • kraven för kapitalbasmedel, minimikapitalkravet (MCR) och solvenskapitalkravet (SCR) uppfylls
  • tillgångarna kan omvandlas till likvida medel i den takt den försäkringstekniska ansvarsskulden kräver
  • placeringarna ger en avkastning som över en ekonomisk cykel åtminstone motsvarar kravet på förräntning av ansvarsskulden.

Aktia Livförsäkring Ab:s placeringsverksamhet och placeringsstrategi styrs utgående från att alla ovan nämnda krav uppnås, samt från de målsättningar som ställts för kapitalställning och resultatbildning i bolaget, där prioriteringen är följande:

  1. Begränsa kapitalanvändning genom matchning av kassaflöden.
  2. Begränsa kapitalisering på basis av regelverk.
  3. Begränsa volatiliteten i koncern- och segmentresultatet.

På medellång och lång sikt påverkas placeringsverksamhetens avkastning av ränterisker, kreditrisker, aktierisker, valutarisker, fastighetsrisker, motpartsrisker och operativa risker.

Aktia Livförsäkring Ab har lagt ut sin placeringsverksamhet till Aktia Kapitalförvaltning Ab. Aktia Livförsäkring Ab definierar själv sin placeringsstrategi enligt vilken Aktia Kapitalförvaltning Ab fungerar. Det här arrangemanget gäller tills vidare.

I placeringsstrategin har beaktats naturen av Aktia Livförsäkringen Ab:s ansvar och placeringsverksamheten utförs med beaktande av behoven och avkastningskraven både på kort och lång sikt. Aktia Livförsäkring Ab:s styrelse godkänner årligen placeringsplanen och de placeringsinstrumentsspecifika limiterna på basis av sin placeringsstrategi. Aktia Livförsäkring Ab:s huvudansvariga matematiker ger före fastställandet av placeringsplanen ett utlåtande om avkastningskravet för placeringsverksamheten i förhållande till bolagets ansvarsskuld.

Kapitalförvaltarens resultat bedöms kontinuerligt av Aktia Livförsäkring Ab:s styrelse. Aktia Kapitalförvaltning Ab rapporterar till Aktia Livförsäkring Ab:s styrelse regelbundet genom att vid styrelsemöten presentera en redogörelse för de åtgärder den vidtagit samt en utredning av förverkligandet av placeringsplanen och limiterna.

Kapitalförvaltningsprovisionen är inte avkastningsbunden.