Sammandrag av viktig beskattningsinformation om Aktia Bank Abp:s A-aktie som erhölls som fusionsvederlag 2009

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet för Aktia Abp:s A-aktie som erhölls som fusionsvederlag 2009 är noll*. En privatperson (allmänt skattskyldig i Finland) kan dock använda sig av anskaffningsutgiftsantagandet (20 %/40 %).

Anskaffningstidpunkt

Anskaffningstidpunkten för Aktia Bank Abp:s A-aktie som erhölls som fusionsvederlag 2009 är 1.1.2009*.

Handel

Aktia Bank Abp:s A-aktie är fr.o.m. 29.9.2009 föremål för offentlig handel på marknadsplatsen NASDAQ OMX Helsinki (Helsingforsbörsen).

Enligt huvudregeln är köparen av värdepapper enligt lag skyldig att erlägga överlåtelseskatt på 1,6 % (skatten uppbärs inte om skattebeloppet är mindre än 10 euro).

På överlåtelse av Aktia Bank Abp:s A-aktie ska inte betalas överlåtelseskatt då aktien är föremål för offentlig handel och köpet görs via en värdepappersförmedlare verksam i Finland. Kort sagt, på köp utförda på en marknadsplats betalas inte överlåtelseskatt (undantag från huvudregeln).

Om affären inte har gjorts på en marknadsplats utan direkt mellan köparen och säljaren, ansvarar köparen om inte annat har överenskommits, för betalningen av överlåtelseskatten (två månaders tidsfrist). För betalning av överlåtelseskatten finns en separat gireringsblankett, som hittas på www.vero.fi.

Försäljningsvinst

Skattepliktig kapitalinkomst är den vinst man får vid försäljning eller byte av egendom (överlåtelsevinst/försäljningsvinst).

Notera! Små överlåtelsevinster

Överlåtelsevinster som fysiska personer eller dödsbon fått utgör inte skattepliktig inkomst om de sammanlagda överlåtelsepriserna under skatteåret uppgår till högst 1 000 euro.

Dividendinkomst

Dividender som en privatperson (allmänt skattskyldig i Finland) erhåller från ett bolag vars aktier, när beslut om dividendutbetalning fattas, är föremål för offentlig handel utgör 70 procent kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst. För Aktia Abp:s del gäller det dividender fr.o.m. våren 2010.

Dividender som en privatperson (allmänt skattskyldig i Finland) erhåller från bolag som inte är offentligt noterade är skattefria upp till det belopp som motsvarar en årlig nio procents avkastning beräknad på det matematiska värdet för aktierna. Till den del beloppet av sådana dividender överstiger 60 000 euro (före 1.1.2012 var gränsen 90 000 euro) utgör 70 procent av dividenderna skattepliktig kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst. Av den del av dividenderna som överstiger den ovannämnda årliga avkastningen utgör 70 procent skattepliktig förvärvsinkomst och 30 procent skattefri förvärvsinkomst. För Aktia Abp:s del gäller det dividender från våren 2009.

Kapitalåterbäring

Aktia Abp har utbetalt kapitalåterbäring 0,14 euro per aktie i april 2013.

Samma beskattningsregler tillämpas på kapitalåterbäringar som på överlåtelsevinster (försäljningsvinster), med andra ord dras anskaffningsutgiften för aktien av från kapitalåterbäringen. Kapitalåterbäringar kan inte orsaka förlust.

Kapitalåterbäringen innebär en vinst för aktieägaren i och med att det verkliga anskaffningsvärdet för de aktier som erhölls som fusionsvederlag 2009 är 0,00 euro. Med anskaffningsutgiftsantagandet på 20 % (aktierna ägts mindre än 10 år), kan från kapitalåterbäringen (0,14 euro per aktie) avdras 0,028 euro (20 % av 0,14 euro), vilket innebär en vinst på 0,112 euro per aktie.

Exempel: 100 A-aktier erhölls som fusionsvederlag 2009. Som kapitalåterbäring erhölls för aktierna 14 euro (100 * 0,14). Vinsten är 11,20 euro. Om aktieägaren år 2013 får kapitalåterbäringar och säljer fondandelar, aktier och annan motsvarande egendom till ett sammanlagt belopp av högst 1 000 euro, är den återstående vinsten från kapitalåterbäringen och andra överlåtelsevinster inte skattepliktig inkomst.

Skattesats

Den tillämpliga skattesatsen på kapitalinkomst är 30 procent, dock progressiv så att den överskridande delen av 50 000 euro beskattas med 32 % (innan 1.1.2012 var skattesatsen 28 %).

Fusion med Aktia Bank Abp

Aktia Abp fusionerades med Aktia Bank Abp 1.7.2013. I samband med fusionen avnoterades Aktia Abp:s A- och R-aktier från Helsingforsbörsens börslista och istället noterades Aktia Bank Abp:s A- och R-aktier på Helsingforsbörsens börslista. Aktieägarna i Aktia Abp erhöll som fusionsvederlag aktier i det nya moderbolaget Aktia Bank Abp motsvarande deras innehav i Aktia Abp. Informationen om beskattning i punkterna ovan gäller därför Aktia Bank Abp:s A- och R-aktier.

Dessa uppgifter om beskattningen grundar sig på den gällande lagstiftningen och är inte avsedd som skatterådgivning. Uppgifterna är avsedda som allmän information och är inte uttömmande. Beskattningen kan ändra. Regeringen har kommit ut med ändringsförslag våren 2013, som eventuellt ännu ändras innan lagförslag ges.

Uppdaterat: 4/2014

* Källa: Fusionsprospektet (s.114)