Utsikter och risker 

Utsikter 2019

Det fortsatt låga ränteläget samt minskade intäkter från tidigare avvecklade ränteskydd (2012) kommer fortsättningsvis att ha en negativ effekt på det totala räntenettot 2019. Osäkerhet kring den framtida ekonomiska utvecklingen medför osäkerhet i prognosen, vilket kan ha en betydande inverkan på speciellt intäkterna från förmögenhets- och placeringsverksamheten i provisions- och livförsäkringsnettot.

Nedskrivningar av krediter estimeras fortsättningsvis vara på en låg nivå under 2019.

Trots osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen förväntas det jämförbara rörelseresultatet 2019 uppgå till ungefär samma nivå som 2018.

 

Risker

Aktias resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank-, försäkrings-, förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer.
 
Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan påverka Aktias räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia idkar en proaktiv hantering av ränterisker.
 
Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktias kreditportfölj kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas utveckling.
 
Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktias återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov.
 
Marknadsvärdet på Aktias finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland investerare.
 
Ökad reglering av bank- och försäkringsverksamhet har lett till skärpta kapital- och likviditetskrav för banken. De nya regleringarna har även medfört en ökad konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig finansiering och ökade fasta kostnader.
 
 

Långsiktiga finansiella målsättningar för år 2023:

Bolagets styrelse har fastställt följande långsiktiga finansiella målsättningar:  
 
  • jämförbart rörelseresultat 100 miljoner euro
  • avkastningen på eget kapital (ROE) över 11 %
  • den jämförbara kostnads/intäktskvoten under 0,60 samt
  • kärnprimärkapitalrelationen (CET1) 1,5–3 procentenheter över minimikravet.