Vesäntlighetsanalys

Med hjälp av väsentlighetsanalysen har Aktia identifierat de områden där förväntningarna från våra intressenter är högst och där påverkan från koncernen är störst. Väsentlighetsanalysens resultat utgör grunden för vårt företagsansvarsarbete och bildar vår gemensamma helhetssyn på vilka fokusområden som är viktiga. De påverkar våra intressenters uppfattning om Aktias framsteg, förmåga att skapa och upprätthålla värde. Den information vi får via väsentlighetsanalysen vägleder oss i vårt strategiska arbete och vår rapportering.
 

De viktigaste aspekterna för intressenterna 

 1. Soliditet och pålitlighet 
 2. Konfidentiell kunddata och datasäkerhet 
 3. Efterlevnad av reglerna inom finanssektorn 
 4. Kompetent personal och ledarskap 
 5. Transparent förvaltning och etiska principer 
 6. Ansvarsfull placeringsverksamhet och kapitalförvaltning 
 7. Kundlojalitet och kundnöjdhet 
 8. Ansvarsfull finansiering, kreditgivning och ansvarsfulla tjänster 
 9. Efterlevnad av konkurrenslagstiftning 
 10. Förhindrande av penningtvätt och bekämpande av korruption 
 11. Transparent rapportering och skattebetalning 
 12. Hantering av ansvarsrisker och –möjligheter

Övriga aspekter med medelstor vikt för intressenterna 

 1. Ansvarsfull marknadsföring 
 2. Arbetshälsa 
 3. Anställningsförhållanden, belöning och attraktiv arbetsgivare 
 4. Jämlikhet och mångfald 
 5. Banktjänsternas tillgänglighet för alla 
 6. Ansvarsfull leverantörskedja 
 7. Samhällskontakter och utveckling 
 8. Främjande av finanskunskap 
 9. Deltagande i utvecklandet av informationssamhället 
 10. Miljöpåverkan av verksamheten