Vesäntlighetsanalys

Med hjälp av väsentlighetsanalysen har Aktia identifierat de områden där förväntningarna från våra intressenter är högst och där påverkan från koncernen är störst. Väsentlighetsanalysens resultat utgör grunden för vårt företagsansvarsarbete och bildar vår gemensamma helhetssyn på vilka fokusområden som är viktiga. De påverkar våra intressenters uppfattning om Aktias framsteg, förmåga att skapa och upprätthålla värde. Den information vi får via väsentlighetsanalysen vägleder oss i vårt strategiska arbete och vår rapportering.
 

De viktigaste aspekterna för intressenterna

1. Transparent förvaltning och etiska principer 
2. Förhindrande av penningtvätt och korruption 
3. Sekretess avseende kunduppgifter och dataskydd 
4. Transparent rapportering och skattebetalning 
5. Solvenssituation 
6. Ansvarsfull leverantörskedja 
7. Aktiv dialog
8. Ansvarsfull finansieringsverksamhet och kreditgivning 
9. Ansvarsfull placeringsverksamhet och förmögenhetsförvaltning 
10. Miljösmarta tjänster
11. Kundlojalitet och kundnöjdhet 
12. Banktjänsternas tillgänglighet för alla 
13. Använding av nya digitala möjligheter  
14. Kompetent personal och ett gott ledarskap 
15. Arbetsvälmående, jämställdhet och mångfald
 

FN:s 10 valda teman för hållbar utveckling för Aktia

1 (ingen fattigdom), 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (god utbildning för alla), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 10 (minskad ojämlikhet), 11 (hållbara städer och samhällen), 12 (hållbar konsumtion och produktion), 13 (bekämpa klimatförändringarna) och 17 (genomförande och globalt partnerskap).