Informationsgivningspolicy

1. Inledning

I denna informationsgivningspolicy som godkänts av Aktias styrelse beskrivs centrala principer och verksamhetssätt enligt vilka Aktia sköter kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter, media och övriga intressentgrupper. Aktia har en bolagsomfattande informationsgivningspolicy som inkluderar samtliga dotterbolag som enligt bestämmelserna omfattas av informationsskyldigheten i tillämpliga delar.

Aktia Bank Abp:s (Aktia eller bolaget) aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy. Aktia följer i sin kommunikation Nasdaq Helsinki Oy:s regler, EU:s förordningar, Finansinspektionens och Europeiska bankmyndighetens (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) anvisningar och bestämmelser samt kraven och förvaltningsprinciperna i finsk lagstiftning och reglering. För de av Aktia Bank Abp emitterade masskuldebrev som noteras i Luxemburg följs den lokala lagstiftningen och dess rapporteringsskyldigheter.

Informationsgivningspolicyn granskas regelbundet och uppdateras vid behov.

2. Centrala kommunikationsprinciper och målsättning

Syftet med Aktias informationsgivningspolicy är att beskriva hur Aktia kommunicerar med representanter för kapitalmarknaden och därmed säkerställa att samtliga aktörer på marknaden samtidigt har tillgång till korrekt, relevant och tydlig information om bolaget som stöd för prisbildningen av bolagets finansiella instrument samt får en heltäckande bild av Aktias riskprofil. Informationen publiceras omgående och opartiskt, dock med beaktande av de möjligheter till uppskjutande av information som regleringen medger.

Utgångspunkten för kommunikationen i Aktiakoncernen är att regelbundet ge alla intressentgrupper korrekt, relevant och tydlig information om bolagets målsättningar, verksamhet och utveckling. Med hjälp av intern och extern kommunikation upprätthåller och förstärker Aktia sin roll som inhemskt finansbolag.

Kommunikationen har som målsättning att stöda uppnående av Aktias strategiska och affärsmässiga mål. Kommunikationen är ett arbetsredskap för att skapa en enhetlig företagsbild och ett starkt varumärke. Dessutom är det kommunikationens uppgift att förstärka samarbetet och verka för att förbättra effektiviteten i bolaget.

3. Centrala informationsgivningsprinciper

3.1 Kommunikation till investerare och andra intressenter

Aktia publicerar utan dröjsmål all väsentlig information som gäller bolagets strategi och affärsverksamhet.

Aktias informationsskyldighet består av skyldigheten att ge regelbunden och fortlöpande information. Med regelbunden informationsskyldighet avses bolagets skyldighet att regelbundet publicera information om bolagets resultatutveckling och finansiella ställning samt riskprofil. Detta omfattar delårsrapporter, halvårsrapport, bokslutskommuniké, bokslut och verksamhetsberättelse, icke-finansiell rapport, risk- och kapitaltäckningsrapporten Capital and Risk Management Report, bolagsstyrningsrapport för bolagets ledning och förvaltning (Corporate Governance Statement) samt ersättningsförklaring.

Publiceringsdagarna för rapporter som omfattas av den regelbundna informationsskyldigheten meddelas före utgången av föregående räkenskapsperiod.

Med fortlöpande informationsskyldighet avses att bolaget vid behov informerar om faktorer som enligt bolagets bedömning avsevärt påverkar priset av bolagets finansiella instrument eller till dessa tillhörande derivat.

3.2 Resultatrapporter

Aktia Bank Abp utarbetar och publicerar årligen bokslut och verksamhetsberättelse enligt den lagstiftning och de övriga bestämmelserna som gäller bolaget.

I sin bokslutskommuniké, halvårsrapport och delårsrapporter publicerar Aktia uppgifter om bolagets och de centrala affärsverksamheternas (segmentens) resultat och ekonomiska ställning. I Aktias bokslut publiceras även uppgifter om moderbolagets resultat och ekonomiska ställning.

Aktia Bank Abp publicerar årligen bokslutskommunikén för föregående räkenskapsperiods bokslut senast inom två månader från räkenskapsperiodens slut. Bokslutskommunikéns innehåll motsvarar delårsrapporten för räkenskapsperiodens fjärde kvartal, och på det tillämpas samma krav [IAS 34 standarden] på innehållet som Aktia följer för delårsrapporterna efter tre och nio månader samt halvårsrapporten efter sex månader. Bokslutskommunikén omfattar utöver det fjärde kvartalet även hela räkenskapsperioden. I kommunikén ingår även information om hur och när bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen är tillgängliga för allmänheten. Bokslutskommunikén innehåller också information om föreslagen utdelning per aktie och om planerad tidpunkt för bolagsstämman.

Dessutom ges en utredning över bolagets bolagsstyrning antingen i verksamhetsberättelsen eller som separat rapport (Corporate Governance Statement). Bolaget publicerar även en skild ersättningsförklaring.

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, den icke-finansiella rapporten och revisionsberättelsen samt rapporten över bolagsstyrning och ersättningsförklaringen liksom annan information om bolagets verksamhet inklusive företagsansvar publiceras på koncernens webbplats.

Aktia Bank Abp publicerar kvartalsvis rapporter om bolagets affärsrörelse och resultatutveckling. Delårsrapporten och halvårsrapporten innehåller alltid en redogörelse och tabeller. Delårsrapporterna och halvårsrapporten innehåller siffrorna för översiktsperioden och en jämförelse mellan översiktsperioden och motsvarande period föregående år.

3.3 Risk- och kapitaltäckningsrapport

Aktia publicerar årligen en skild risk- och kapitaltäckningsrapport på engelska, Capital and Risk Management Report (CAR), som är den huvudsakliga källan för publicering av information (s.k. pelare III) enligt kapitalkravsförordningens (CRR, EU förordning nr 575/2013) del 8. Aktias styrelse fastställer rapporten som publiceras i samband med årsredovisningen och endast på bolagets webbplats, www.aktia.com.

Ansvar för rapportens innehåll har riskkontrollfunktionen medan ekonomiavdelningen bidrar med data till en viss del. Aktia ansvarar för att innehållet i rapporten ger läsaren en heltäckande bild av koncernens riskprofil. Aktias styrelse fastställer skilda principer för offentliggörande av upplysningar enligt kapitalkravsförordningen för att säkerställa att innehållet i rapporten är relevant och att Aktia inte offentliggör företagshemligheter eller konfidentiell information så som definierat i CRR.

3.4 Börsmeddelanden

Aktia publicerar som börsmeddelande i enlighet med gällande reglering så snart som möjligt sådan information som gäller bolaget och dess verksamhet och som sannolikt skulle ha en märkbar inverkan på priset på bolagets finansiella instrument om den offentliggjordes (insiderinformation).

Aktia publicerar som utgångspunkt börsmeddelanden om bland annat:

  • betydande ändringar av tidigare tillkännagivna strategier och ekonomiska målsättningar
  • strategiska eller på annat sätt betydande investeringar, företagsförvärv och samarbetsavtal
  • styrelsens eller aktieägarnas förslag till bolagsstämman och beslut fattade av bolagstämman
  • sammansättningen av aktieägarnas nomineringskommitté och kommitténs förslag till bolagsstämman
  • utnämning av verkställande direktör och dennes ställföreträdare, styrelse och ledningsgrupp samt revisorer
  • väsentlig talan som väckts av bolaget eller mot bolaget och andra betydande rättegångar eller myndighetsåtgärder
  • betydande omorganisation, effektivering eller nedläggning av funktioner eller rörelser
  • aktiebaserade incitamentsprogram.

Som börsmeddelande publiceras även övrig information som regleringen kräver (t.ex. kallelse till bolagsstämma och beslut från bolagsstämman).

Därtill publiceras i enlighet med gällande reglering (MAR) anmälan om transaktioner med Aktias finansiella instrument utförda av personer i ledande ställning och deras närståendekrets.

3.5 Pressmeddelanden

Aktia publicerar pressmeddelanden om frågor som kan vara av allmänt intresse eller om ärenden som har nyhetsvärde eller i övrigt bedöms vara av allmänt intresse bland bolagets intressentgrupper. Information om sådana förändringar i affärsverksamheten som inte uppfyller kriterierna för börsmeddelanden ges som pressmeddelanden. Aktia publicerar pressmeddelandena till centrala massmedier och på bolagets webbplats. Över lokala nyheter kan också publiceras lokala pressmeddelanden som inte finns på Aktias webbplats.

3.6 Framtidsutsikter och vinstvarningar

Aktia ger i verksamhetsberättelsen samt i delårsrapporternas och bokslutskommunikéns redogörelsedel en bedömning av koncernens sannolika utveckling. Bedömningen gäller koncernens framtidsutsikter och berör den återstående delen av kalenderåret om inte annat anges. Bedömningen grundar sig på den då aktuella synen på koncernens och affärsverksamheternas utveckling och det verkliga utfallet kan därmed avvika betydligt från den.

Om det i bolagets prognostiserade resultat, ekonomiska utveckling eller framtidsutsikter sker en förändring som väsentligt avviker från den tidigare publicerade bedömningen ger Aktia så snart som möjligt en vinstvarning. Vinstvarningen utgår från vad bolaget själv tidigare offentligt prognostiserat eller från slutsatser som skäligen kunnat dras av de uppgifter som bolaget tidigare publicerat. Vinstvarningar, som kan avse såväl försämring som förbättring av publicerade utsikter, publiceras i form av börsmeddelande.

3.7 Förändringar i aktieinnehav

Aktia publicerar aktieägares enligt lag föreskrivna anmälningar om innehavsgränser som uppnåtts eller underskridits (flaggningsanmälan). Enligt lagen ska förändringar i aktieinnehav anmälas och offentliggöras om innehavet uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30 eller 50 procent, två tredjedelar (2/3) eller nio tiondelar (9/10) av röstetalet eller det totala antalet aktier i bolaget. Ett börsmeddelande publiceras om förändringarna.

4. Informationskanaler och handlingssätt

4.1 Informationskanaler

Den huvudsakliga kanalen för aktuell information är bolagets webbplats (www.aktia.com) som är tillgänglig för alla intressenter på lika villkor. Aktia strävar efter att på webbplatsen tillhandahålla tillförlitlig, relevant och aktuell information med hjälp av vilken intressenterna kan skapa en korrekt bild av bolaget och av omständigheter och händelser som inverkar på priset av dess finansiella instrument.

De av Aktia publicerade börs- och pressmeddelanden distribueras till Nasdaq Helsinki Oy, massmedier och prenumeranter och de är tillgängliga för intressenterna på koncernens webbplats i minst fem år. De ekonomiska rapporterna finns tillgängliga i minst tio år från det att de publicerats.

4.2 Rapporteringsspråk

Aktias primära rapporteringsspråk är svenska. Officiell information publiceras dessutom på finska och engelska i erforderlig omfattning. Aktias pelare III-information så som den definieras enligt kapitalkravsförordningen publiceras i huvudsak på engelska. Presentationsmaterialet för analytiker-, investerar- och skuldplacerarträffar publiceras i huvudsak på engelska.

4.3 Bolagsstämma

Bolagsstämman är Aktias högsta beslutsfattande organ, där aktieägarna deltar i styrningen och tillsynen av bolaget. Ordinarie bolagsstämma hålls före utgången av maj.

Aktia publicerar under det föregående året ett meddelande om planerat datum för ordinarie bolagsstämma som börsmeddelande och som en del av bolagets finansiella kalender. Kallelsen till bolagsstämma publiceras på bolagets webbplats och som börsmeddelande senast 3 veckor före bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma och handlingarna som ska föreläggas bolagsstämman samt styrelsens eller annat behörigt organs beslutsförslag finns till aktieägarnas påseende på bolagets webbplats minst 3 veckor före bolagsstämman. Efter bolagsstämman ges ett börsmeddelande om bolagsstämmans beslut. Bolagsstämmans protokoll inklusive röstningsresultat finns tillgängliga på bolagets webbplats senast 2 veckor efter bolagsstämman.

4.4 Kontakter till investerare, analytiker och medier

Aktia strävar efter att svara utan obefogat dröjsmål per telefon eller e-post på förfrågningar från investerare, analytiker och medier.

Aktia ordnar analytikerträffar och/eller presskonferenser i samband med att betydande nyheter publiceras. Vid dessa är bolagets verkställande direktör och/eller representanter för ledningsgruppen närvarande. Tillställningarnas centrala material finns tillgängligt på bolagets webbplats då tillställningen har börjat.

Aktia ordnar vid behov informationsträffar (t.ex. kapitalmarknadsdag) för att ge bakgrundsinformation om olika teman. Tillställningarnas centrala material finns tillgängligt på bolagets webbplats då tillställningen har börjat. Dessutom ordnar Aktia vid behov tillställningar för privata och institutionella investerare.

Aktia träffar aktivt representanter för kapitalmarknaden och medierna. Aktias IR-funktion sköter kontakterna till investerare och analytiker. Medieträffar koordineras av bolagets kommunikationsenhet.

Målsättningen är att ge bakgrundinformation om Aktia, branschen och marknaden. Samtalen grundar sig på information som Aktia publicerat eller som finns allmänt tillgänglig på marknaderna, och opublicerad information som kan inverka på priset av bolagets finansiella instrument framläggs inte.

4.5 Analytikernas marknadsprognoser

På sidorna för investerare på Aktias webbplats finns kontaktinformation för analytiker som följer Aktia. Analytikernas åsikter, bedömningar och prognoser beträffande bolagets verksamhet är analytikernas egna och de varken representerar eller avspeglar bolagets eller ledningens åsikter, bedömningar eller prognoser.

Aktia följer med analytikernas uttalanden och bedömningar om aktiekursens utveckling. Aktia kommenterar dock inte uttalandena eller bedömningarna. Om analytikernas bedömningar eller uttalanden skiljer sig väsentligt från det bolaget uppgett, kan Aktia vidta nödvändiga åtgärder för att informera marknaden.

Analytiker och investerare får endast sådant material som redan är publicerat. På begäran kontrollerar Aktia analyser eller rapporter som utarbetats av analytiker, men endast till den del som gäller de publicerade uppgifternas riktighet.

4.6 Rykten och informationsläckor

Aktia kommenterar inte rykten som sprids på marknaden, aktiekursens utveckling eller konkurrenters eller kunders agerande om det inte är nödvändigt för att korrigera väsentliga eller uppenbart felaktiga uppgifter. Aktia kommenterar inte heller pågående eller konfidentiella affärstransaktioner.

Skulle opublicerad insiderinformation om företaget av misstag ha getts till en grupp utanför bolagets insiderkrets eller om bolaget får information om att insiderinformation om bolaget har läckt innan publicering, informerar bolaget om saken snarast möjligt enligt normal praxis för publicering av väsentlig information.

4.7 Tyst period

Aktia tillämpar en 21 dagar lång s.k. tyst period innan resultatrapporter publiceras för att förhindra att opublicerad finansiell information avslöjas. Under den här perioden ger Aktia inga kommentarer om bolagets ekonomiska resultat, marknaden eller framtidsutsikterna till investerare, analytiker eller media.

Tidpunkterna för de tysta perioderna finns i den finansiella kalendern på koncernens webbplats efter att tidpunkterna för resultatpubliceringen offentliggjorts.

Om en händelse under den tysta perioden kräver omedelbar publicering, publicerar Aktia informationen omgående enligt bestämmelserna om informationsskyldighet och kan då kommentera ifrågavarande händelse.

4.8 Kriskommunikation

Bolaget tillämpar fastställda kommunikationsprinciper för undantags- och krislägen. För kriskommunikationen ansvarar kommunikationsdirektören. I krissituationer informeras verkställande direktören, bolagets ekonomidirektör, den funktionsansvarige direktören eller chefen, styrelsen samt

medlemmarna i bolagets krisgrupp omedelbart. Kommunikationsprinciper som iakttas i krisläge är kvalitetssäkring av publicerade uppgifter, öppenhet, snabbhet och aktivitet.

Syftet med kriskommunikationen är att Aktia i plötsliga krissituationer snabbt och effektivt kan vidta kommunikationsåtgärder för hantering av krisen.

5. Uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation

Avvikande från huvudregeln att insiderinformation ska offentliggöras omedelbart kan bolaget besluta att uppskjuta offentliggörande av insiderinformation förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Omedelbart offentliggörande äventyrar sannolikt bolagets legitima intressen.

b) Offentliggörande av informationen sannolikt inte vilseleder allmänheten.

c) Bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

I syfte att bevara det finansiella systemets stabilitet får Aktia därutöver i egenskap av emittent, som är ett kreditinstitut, på eget ansvar (och med Finansinspektionens godkännande), skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation, vilket inkluderar information relaterad till ett tillfälligt likviditetsproblem och särskilt behovet att erhålla tillfälligt likviditetsstöd från en centralbank eller en långivare i sista hand under vissa närmare villkor.

Omedelbart efter att insiderinformation som skjutits upp offentliggjorts ska bolaget meddela Finansinspektionen om uppskjutningen och på begäran ge Finansinspektionen en skriftlig redogörelse Inför hur villkoren ovan uppfyllts.

6. Insiderförvaltning och stängd period

Aktias styrelse har fastställt insider- och handelsregler som beaktar bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen (MAR) och Nasdaq Helsinki Oy:s regler angående bruk av opublicerad insiderinformation.

Aktia iakttar en stängd period som inleds 30 kalenderdagar före offentliggörandet av delårsrapport eller bokslutskommuniké. Under den stängda perioden får en person i ledande ställning i Aktia inte genomföra några transaktioner för egen räkning eller för tredje persons räkning, direkt eller indirekt, avseende aktier eller skuldinstrument som emitterats av Aktia eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dessa. I vissa situationer från fall till fall kan Aktia tillåta handel under den stängda perioden.

Detta gäller även övriga personer som deltar i framställningen av de ekonomiska rapporterna eller som annars har tillgång till rapporterna innan offentliggörandet.

Tidpunkterna för de stängda perioderna finns i den finansiella kalendern på bolagets webbplats.

Enligt reglerna ska personer i ledande ställning i Aktia och övriga personer som omfattas av handelsbegränsningarna därtill handla med Aktias finansiella instrument, främst Aktias aktie, under en tidpunkt då det på marknaden finns så exakt information som möjligt om omständigheter som inverkar på priset på Aktias finansiella instrument.

Personer som omfattas av handelsbegränsningsreglerna enligt denna punkt ska alltid vid handel försäkra sig om att de inte har projektspecifik eller annan insiderinformation.

7. Ansvar och uttalanden

Aktias verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör (CFO), IR-chef samt Head of Treasury har det främsta ansvaret för kontakterna till aktieägare, investerare och analytiker. Övriga Aktia-representanter kan delta i IR-aktiviteter på begäran av IR-funktionen.

För produktionen av samtliga ekonomiska rapporter ansvarar bolagets ekonomiavdelning.

I investerar- och analytikerträffar deltar representant för IR och verkställande direktören och/eller ekonomidirektören. IR-funktionen ansvarar för alla evenemang i anslutning till investerarrelationer (bl.a. kapitalmarknadsdag, träffar med aktie- och skuldinvesterare samt kontakt med ratinginstitut).

För bolagets medierelationer ansvarar bolagets kommunikationsdirektör.

Aktia meddelar i börs- och pressmeddelanden vilka personer som ger mera information om ärendet i ifrågavarande meddelande.

Styrelsen behandlar och godkänner bokslutet, halvårsrapporten, delårsrapporterna samt betydande börsmeddelanden, såsom utnämningar i bolagets högsta ledning och betydande företagsförvärv. Övriga börsmeddelanden godkänns av den ansvariga ledningsgruppsmedlemmen, koncernjuristen, IR-chefen eller kommunikationsdirektören.

Om Aktias verksamhet och utveckling kan Aktias verkställande direktör, ekonomidirektören, de vice verkställande direktörerna och ledningsgruppsmedlemmarna uttala sig. Särskilt namngivna personer kan ge uttalanden i ärenden som gäller deras ansvarsområde.

 

Uppdaterad 1.6.2019.