Närståendetransaktioner

Bolagsstyrningskoden (2015)  förutsätter att styrelsen fastsäller beslutsgång för närståendetransaktioner.  För att säkerställa att eventuella intressekonflikter beaktas på behörigt sätt i beslutsfattandet bedöms och följs upp de transaktioner som görs med bolagets närståendekrets.
 
Aktia Bank har definierat sin närståendekrets och gör regelbundet affärstransaktioner med dessa.  Affärstransaktionerna utgör en del av bolagets sedvanliga affärsverksamhet enär personer i närståendekretsen i många fall även är kunder i Aktia Bank. Med undantag för personalförmåner för personer i närståendekretsen som är anställda på Aktia, görs dessa affärstransaktioner med normala kundvillkor i enlighet med fastställd beslutsgång så att t ex beslut om krediter till VD fattas av styrelsen. 
 
För Aktia betydande affärstransaktioner med närstående, affärstransaktioner med närstående som avviker från bankens sedvanliga affärstransaktioner eller som i övrigt görs med från det normala avvikande villkor skall godkännas av bankens styrelse.  Särskild vikt skall fästas vid att närstående inte drar nytta av sin position som närstående.
 
Aktias Ekonomienhet följer upp och övervakar närståendetransaktioner som en del i normala rapporterings- och kontrollrutiner. Närståendetransaktioner rapporteras i Aktia Banks årsredovisning (not K46).