Aktias historia

Aktias rötter finns i Helsingfors Sparbank som inledde sin verksamhet 1826, vilket gör Aktia som bank den äldsta i Finland.

Grunden till dagens Aktia lades 1991 då Aktia Sparbank grundades genom en sammanslagning av åtta sparbanker. Året därpå gick ytterligare två sparbanker samman med Aktia för att tillsammans föra bankverksamheten framåt trots den då aktuella bankkrisen.

Under 1990-talet grundade Aktia nya kontor på strategiskt viktiga områden. Den geografiska expansionen var kraftig och ett tiotal kontor etablerades under några år. Framgångsfaktorn var att personalen hade en gedigen lokalkännedom. Aktia expanderade också genom företagsköp. 1992 bildades Aktia Fondbolag och 1993 köpte man Sb-Fondbolag.

Den första aktieemissionen i större skala genomfördes 1995. Följande år föreslog styrelsen att Aktia skulle för första gången dela ut dividend till sina ägare.

1996 började Aktia fungera som centralt finansiellt institut för sparbankerna och lokalandelsbankerna.  Aktia ansvarade för bankernas inhemska och utländska betalningsrörelse. Verksamheten avvecklades 2013 som en följd av den strängare bankregleringen.

Aktias första nätbank lanserades 1997, samma år som Aktia Asset Management inledde sin verksamhet. Aktias första nätkontor grundades 2000 och redan året därpå hade man etablerat personlig service via nätet, per telefon och skyddad e-post utöver de normala öppettiderna. De tjänster nätkontoret levererade är idag en integrerad del av nätbanken.

I början av 2000-talet fördes en ingående diskussion om samarbete med Pohjola-Yhtymä och Sparbanksförbundet. Aktia valde att inte medverka i det föreslagna finanssamarbetet. Aktia utträdde ur Sparbanksförbundet 2003.

I och med grundandet av Aktia Kort & Finans Ab 2005 gjordes en målmedveten satsning på att utöka utbudet av kortprodukter. Kortverksamheten är idag en integrerad del av bankens verksamhet. 2005 bildades också Aktia Fastighetsförmedling.  

2006 var ett jubileumsår för Aktia. Då hade 180 år förflutit sedan bankverksamheten inleddes och 15 år sedan de åtta nyländska sparbankerna samlade sig under namnet Aktia. 2007 utökades koncernen då Aktia Livförsäkring förvärvades. Året därpå köptes Kaupthings kapitalförvaltningsverksamhet i Finland.

2009 börsnoterades Aktias aktier på Nasdaq OMX Helsinki och Veritas ömsesidiga skadeförsäkringsbolag fusionerades med Aktia. Bolagets samtliga ägare erhöll Aktiaaktier i fusionsvederlag. Aktia har därmed ca 50 000 aktieägare. 

2012 sålde Aktia 66 % av Aktia Skadeförsäkring till Folksam Sak och Veritas Pensionsförsäkring. 2013 tillkännagav Aktia  att det inleder arbetet med att bygga upp ett nytt basbankssystem i egen regi. Två sparbanker, Skärgårdssparbanken och Vörå Sparbank, meddelade att de går samman med Aktia.

2017 avvecklades bankens förvaltningsråd för att förenkla Aktias förvaltningsstruktur. Bl.a. den ökade myndighetsregleringen gjorde att det inte längre var ändamålsenligt med en tvåstegsförvaltningsmodell. Styrelsen inrättade i stället en icke-bolagsrättslig s.k. delegation, vars syfte att stärka Aktias ställning med utgångspunkt i Aktias långsiktiga strategi genom att följa upp, utveckla och stöda bankens verksamhet samt främja informationsgången mellan banken och de intressegrupper som medlemmarna i delegationen företräder.

Aktia Bank Abp:v ordinarie bolagsstämma 2018 godkände styrelsens förslag till sammanslagning av bolagets två aktieslag A och R utan att öka aktiekapitalet så, att bolaget efter sammanslagningen har endast ett aktieslag, vilket är föremål för offentlig handel och vars aktier medför en (1) röst per aktie och även i övrigt har lika rättigheter. 

I linje med Aktias strategi att fokusera på förmögenhetsförvaltning och finansiering, minskade Aktia 2018 sitt innehav i Aktias Fastighetsförmedling genom en managementbuyout. Aktia upphörde även att fungera som försäkringsombud för Folksam Skadeförsäkring i syfte att frigöra resurser och fokusera på Aktias strategiska tyngdpunktsområden.