Allmänt om bolagsstämma

Vid Aktia Banks ordinarie bolagsstämman behandlas:

  • bokslutet för föregående räkenskapsperiod
  • dividendutdelning
  • ansvarsfrihet för medlemmarna av de högsta förvaltningsorganen'
  • styrelsens  och revisorernas arvoden
  • val av styrelseledamöter 
  • val av revisor/revisorer

Vid stämman kan även behandlas andra ärenden som nämnts i kallelsen.

Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på bolagets webbplats. Information om bolagsstämma publiceras därtill i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland. I kallelsen nämns de ärenden som behandlas vid stämman.
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen nämnd dag. Denna dag kan infalla tidigast tio dagar före bolagsstämman.

Extra bolagsstämma hålls under de förutsättningar som nämns i aktiebolagslagen.

Förslag till beslut vid Aktia Banks ordinarie bolagsstämmor om styrelseledamöter samt om arvoden till dessa bereds av aktieägarnas  nomineringskommitté. Förslaget till revisorer bereds av styrelsens revisonsutskott och ges till bolagsstämman av styrelsen. som sakkunnig.