Bolagsordning för Aktia Bank Abp

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Aktia Bank Abp, på finska Aktia Pankki Oyj och på engelska Aktia Bank Plc .
Bolagets hemort är Helsingfors.

2 § Verksamhet och verksamhetsformer

Bolagets verksamhetsområde är att bedriva sådan affärsverksamhet som är tillåten för depositionsbanker, däri inbegripet hypoteksbanksverksamhet. Banken tillhandahåller investeringstjänster som avses i lagen om investeringstjänster i enlighet med verksamhetstillståndet som beviljats av Finansinspektionen. 

3 § Bolagets aktier

Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför rätt att vid bolagsstämman rösta med en (1) röst. Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj vid en tidpunkt som styrelsen bestämmer.

Vid bolagsstämman skall:

framläggas

 • bokslutet;
 • eventuellt koncernbokslut;
 • verksamhetsberättelsen;
 • revisionsberättelsen;

beslutas

 • om fastställande av bokslutet och eventuellt koncernbokslut;
 • om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
 • om ansvarsfrihet för   styrelseledamöterna, verkställande direktören och hans ersättare;
 • om arvoden för styrelseledamöter;
 • om revisorernas arvoden

fastställas

 • antalet styrelseledamöter;
 • antalet revisorer

väljas

 • styrelseledamöter ;
 • revisorer och vid behov revisorssuppleanter

behandlas

 • övriga i möteskallelsen nämnda ärenden som läggs fram till behandling vid stämman.

5 § Deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen nämnd dag. Denna dag kan infalla tidigast tio dagar före bolagsstämman.

6 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på bolagets webbplats. Information om bolagsstämma skall därtill publiceras i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland. I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid stämman.

7 § Öppnande av bolagsstämma

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller vid förhinder för honom av vice ordförande. Är dessa förhindrade öppnas stämman av någon annan styrelseledamot.

8 § Nomineringskommitté

En nomineringskommitté skall årligen tillsättas med uppgift att förbereda förslag till styrelseledamöter och deras arvoden till nästkommande ordinarie bolagsstämma och vid behov till en extra bolagsstämma.

Nomineringskommittén består av representanter för de fem största aktieägarna sett till antal aktier. Styrelsens ordförande fungerar som sammankallare och deltar i nomineringskommitténs möten som sakkunnig.

Rätt att utnämna en representant till nomineringskommittén har de fem aktieägare, vilkas andel av samtliga aktier i Aktia Bank Abp är störst den första dagen i juni (1.6) före stämman. Om aktieägare inte önskar utnyttja sin nomineringsrätt övergår rätten till den största nästvidkommande aktieägaren som annars inte skulle ha nomineringsrätten. De största aktieägarna bestäms på basis av de registrerade ägarförhållandena enligt bolagets aktieägarförteckning den första dagen i juni (1.6) kalenderåret före stämman.

Inför ordinarie bolagsstämma skall nomineringskommittén meddela Aktia Bank Abp:s styrelse sitt förslag till styrelseledamöter och arvoden före utgången av januari månad. Beträffande en extra bolagsstämma skall nomineringskommittén på motsvarande sätt meddela ifrågavarande förslag i god tid före bolagsstämman med beaktande av tillämplig reglering.

Nomineringskommittén arbetar enligt en av bolagsstämman fastställd arbetsordning.

9 § Styrelsen och dess sammansättning

Antalet styrelseledamöter är minst fem (5) och högst tolv (12).

Styrelseledamöternas mandattid  utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter, däri ordföranden eller viceordföranden inbegripen, är närvarande.

Vid förfall för styrelseordförande tillämpas på viceordförande vad som i denna bolagsordning eller annorstädes stadgas om styrelsens ordförande.

10 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder bolaget samt leder bolagets verksamhet enligt lag och denna bolagsordning. Styrelsen utser verkställande direktören.

11 § Verkställande direktören

Bolaget har en verkställande direktör.

Verkställande direktören skall sköta bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och under styrelsens övervakning.

12 § Rätt att företräda bolaget

Bolaget företräds av styrelseledamöterna två tillsammans eller någon av dessa tillsammans med en av styrelsen därtill befullmäktigad tjänsteman i bolaget eller två av styrelsen därtill befullmäktigade tjänstemän i bolaget tillsammans.

13 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

14 § Revision

För bolaget skall väljas minst en och högst två revisorer.

Bolagsstämman kan även välja personliga revisorssuppleanter. Om endast en revisor valts och denne inte är ett revisionssamfund, skall även en revisorssuppleant väljas.

Revisorerna väljs för en mandattid som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.