Verkställande direktör och ledningsgruppen

Verkställande direktören utnämns av styrelsen, som också fastställer verkställande direktörens lön, pensionsförmåner, uppsägningsvillkor och andra anställningsvillkor. Verkställande direktören ansvarar för förvaltningen av koncernens löpande affärsverksamhet i enlighet med de instruktioner gällande förvaltningen av koncernens affärsverksamhet som koncernens styrelse utfärdat.

De övriga medlemmarna i ledningsgruppen ansvarar för affärsområden eller funktionella ansvarsområden och utnämns av verkställande direktören enligt befattningsbeskrivningar, kompetensprofiler och villkor som styrelsen fastställt samt efter konsultation med styrelsens ordförande angående personen.

Ledningsgruppens medlemmar har individuella befogenheter att förvalta sina respektive affärsområden och/eller koncernfunktionella ansvarsområden. Vissa angelägenheter i anslutning till kreditgivning och hantering av koncernens finansierings-, likviditets- och marknadsrisker samt administrationen av kontorsverksamheten handläggs av utskott som koncernledningen tillsätter inom sin krets.

Aktias ledningsgrupp fungerar som rådgivande organ till verkställande direktören. Personalen utövar sin rätt till representation i koncernens förvaltningsorgan genom att en representant för personalen deltar i Aktia Banks ledningsgrupp.

Genom att uppdragen som verkställande direktör och övrig ledningsgruppsmedlem är huvudsysslor och bisysslor och övriga förtroendeuppdrag förutsätter styrelsens respektive verkställande direktörens samtycke, säkerställs att verkställande ledningens tidsdisposition är tillräcklig för att den ska kunna fullgöra sina uppdrag.