Revisor

Ordinarie bolagsstämman väljer årligen en eller två revisorer för Aktia Bank Abp. Revisorn skall vara auktoriserad av Centralhandelskammaren. Moderbolagets revisor utses även till revisor i de andra koncernbolagen.

Under de senaste åren har bolagsstämman valt att tillsätta enbart en revisor. Ordinarie bolagsstämma 2020 valde den av Patent- och registerstyrelsen godkända revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab till revisor. Som huvudansvarig revisor fungerar Marcus Tötterman, även han godkänd av Patent- och registerstyrelsen.

Under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 erlades till revisorerna arvoden för följande tjänster.

 

Arvoden till revisorerna

(1 000 euro)

2019 2018

Lagstadgad revision

182 218

Revisionsrelaterade tjänster

78 139

Skatterådgivning

13 80

Övriga tjänster

14 50

Totalt

286 488