Revisor

Ordinarie bolagsstämman väljer årligen en eller två revisorer för Aktia Bank Abp. Revisorn skall vara auktoriserad av Centralhandelskammaren. Moderbolagets revisor utses även till revisor i de andra koncernbolagen.

Under de senaste åren har bolagsstämman valt att tillsätta enbart en revisor. Ordinarie bolagsstämma2018 valde den av Patent- och registerstyrelsen godkända revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab till revisor. Som huvudansvarig revisor fungerar Marcus Tötterman, även han godkänd av Papent- och registerstyrelsen.

Under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018 erlades till revisorerna arvoden för följande tjänster.

 

Arvoden till revisorerna

(1 000 euro)

2018 2017

Lagstadgad revision

218 219

Revisionsrelaterade tjänster

139 124

Skatterådgivning

80 41

Övriga tjänster

50 14

Totalt

488 529