Anmälan om transaktioner

Anmälningsskyldighet för personer i ledande ställning  

Person i ledande ställning i Aktia Bank Abp (Aktia) är  personligen skyldig att meddela Aktia och Finansinspektionen alla transaktioner som personen gjort för egen del med Aktias finansiella instrument, såsom till exempel köp, överlåtelse, pantsättning, utlåning, teckning och gåvor som en sådan person gett eller mottagit samt arv som personen fått. 
 

När, till vem och hur ska anmälan om transaktioner göras?

Anmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast kl. 15 på den tredje arbetsdagen från det att transaktionen har ut-förts. Om transaktionen utförs på en fredag, ska anmälan alltså senast göras på följande onsdag kl. 15. Anmälan ska göras med Finansinspektionens elektroniska blankett, som finns här.

För anmälan behövs bl.a. ISIN-koden för det ifrågavarande finansiella instrumentet och Aktias LEI-kod 743700GC62JLHFBUND16. Person i ledande ställning skall spara anmälan och skicka den till Finansinspektionen via https://securemail.bof.fi/ till adressen johdonkaupat(at)finanssivalvonta.fi  samt  till Aktia till adressen ir(at)aktia.fi . Aktia har skyldighet att offentliggöra transaktionsanmälan som börsmeddelande inom samma tidsfrist som person i ledande ställning ska anmäla transaktionen, dvs. senast tre (3) arbetsdagar efter att transaktionen har utförts.
 

Vilka personer omfattas av anmälningsskyldigheten?

Personer i ledande ställning i Aktia omfattas av skyldigheten att anmäla transaktioner med Aktias finansiella instrument. Personer i ledande ställning är i Aktia personer i styrelsen och vissa befattningar i  den operativa ledningen .
 

Vilka finansiella instrument omfattas av anmälningsskyldigheten?

Finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldigheten är för Aktias del i praktiken främst:

  • Aktias noterade aktier
  • Av Aktia emitterade skuldinstrument, såsom obligationer och konvertibla skuldebrev, penningmarknadsinstrument (t.ex. placeringscertifikat och företagscertifikat) samt räntecertifikat.

Anmälningsskyldigheten gäller även eventuella:

  • Derivat kopplade till Aktias aktie och skuldinstrument, såsom optioner, terminer, futurer, swappar, warranter, kreditriskderivat och CFD
  • Andra finansiella instrument kopplade till Aktias aktier och skuldinstrument, såsom andelar i placeringsfonder och alternativa fonder (UCITS/AIF), andelar i indexfonder, depåbevis, börsnoterade fonder (ETF) och placeringsobligationer.

Anmälningsskyldigheten omfattar också transaktioner som utförts av tredje part för den anmälningsskyldiges räkning (kapitalförvaltning) och transaktioner inom s.k. försäkringsskal när de gäller Aktias finansiella instrument som ingår i fondanknutna försäkringsavtal.
 

Gäller anmälningsskyldigheten om transaktioner även närståendekrets för person i ledande ställning?

Utöver person i ledande ställning gäller skyldigheten att anmäla transaktioner även dennas närståendekrets:

a. en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med nationell rätt (dvs. i Finland en partner i ett registrerat parförhållande samt en sambo)
b. ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt
c. en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum
d. juridiska personer, stiftelser eller personbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller en person som avses i leden a, b eller c (dvs. betydande inflytande), eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, som upprättats till förmån för en sådan person eller ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person (dvs. bestämmande inflytande).
 

En person i ledande ställning anses utföra ledningsuppgifter annanstans då han deltar i eller inverkar på beslut om transaktioner med Aktias finansiella instrument.  

*) Anmälningsskyldigheten gäller endast om vikten av Aktias finansiella instrument är över 20 % i korgprodukten.
 

Mera information

Mera information hittar du på Finansinspektionens webbsida.
Du kan också kontakta ir(at)aktia.fi eller compliance(at)aktia.fi.