Insiderförvaltning

Aktia Bank Abp (Aktia) är i egenskap av börsbolag (emittent) på basis av marknadsmissbruksförordningens (MAR) stadganden skyldig att upprätta insiderförteckningar och en förteckning över personer i ledande ställning och deras närståendekrets. Skyldigheten att upprätta insiderförteckningar gäller även personer som handlar på bolagets vägnar eller för bolagets räkning.

I förteckningen över personer i ledande ställning och deras närståendekrets antecknas de personer som innehar vissa sådana befattningar i bolaget som specifikt uppräknas i marknadsmissbruksförordningen samt deras närstående personer. I insiderförteckningar registreras uppgifter om alla personer som i något enskilt fall har tillgång till insiderinformation, och som arbetar för bolaget, genom anställningskontrakt eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation, såsom rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut.

På basis av marknadsmissbruksförordningens stadganden gäller  för personer i ledande ställning en handelsbegränsning under en tidsperiod som börjar 30 dagar före offentliggörande av bokslutskommuniké eller delårsrapport och som löper ut följande bankdag efter att informationen i fråga har offentliggjorts (sk. stängd period). Även anmälnings- och informationsskyldigheter gäller för personer i ledande ställning gällande transaktioner med bolagets finansiella instrument på basis av marknadsmissbruksförordningens stadganden. Information om anmälnings- och informationsskyldigheter för personer i ledande ställning gällande transaktioner med Aktias finansiella instrument finns under  Anmälan om transaktioner.

Aktia har därtill i enlighet med Nasdaq Helsinki Oy:s (Helsingforsbörsens) insideranvisning fastställt motsvarande regler för sådana personers del som medverkar i framställningen av de ekonomiska rapporterna och som enligt bolagets bedömning har betydande konfidentiell information om rapporternas innehåll.

Utöver den insiderreglering som gäller Aktia i egenskap av emittent tillämpas därutöver insiderregler som motsvarar Finansbranschens Centralförbunds modellregler i dess egenskap som tillhandahållare av investeringstjänster. Enligt dessa insiderregler registreras uppgifter om personer i insynsställning på sätt som lagen om investeringstjänster och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar förutsätter. Ytterligare begränsas rätten för s.k. relevanta personer att själva handla med finansiella instrument t.ex. på så sätt att köp- och säljtransaktioner (eller sälj- och köptransaktioner) med samma finansiella instrument inte får äga rum med mindre än en månads intervall.