Intern revision

Den interna revisionen i koncernen är inrättad som en egen enhet i moderbolaget. Enheten består av en chef och fyra medarbetare. Moderbolagets styrelse fattar beslut om anställning och entledigande av chefen för interna revisionen, vars anställningsvillkor godkänns av styrelsens ordförande. 

Styrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan för den interna revisionen.

Den interna revisionen rapporterar med regelbundna intervall sina iakttagelser till styrelsen, förvaltningsrådets granskningsutskott, de externa revisorerna och Finansinspektionen.

Den interna revisionen granskar även dotterbolagens verksamhet samt rapporterar till respektive dotterbolags styrelse.