Riskhantering

Med riskhantering avses verksamhet som syftar till att på ett systematiskt sätt kartlägga, identifiera, analysera och förebygga risker. Riskhanteringens syfte är att säkerställa att kapitalbasen är tillräcklig i förhållande till riskexponeringarna, att fluktuationerna i finansiellt resultat och värderingar hålls inom fastställda mål och limiter och att riskerna prissätts korrekt så att en uthållig lönsamhet uppnås. Aktia Bank tillämpar en konservativ riskpolitik, vilket innebär att riskhanteringen är av central betydelse inom organisationen.
 

Riskhanteringens roller och ansvar

Koncernstyrelsen bär det primära ansvaret för koncernens riskhantering. Koncernstyrelsen reglerar risktagningen genom att som en del av koncernstrategin fastställa riktlinjer och kapitalallokering för de viktigaste riskområdena och affärsenheterna samt genom att utfärda anvisningar för organisering av koncernens riskhantering, interna kontroll och kapitalhanteringsprocess. Utöver dessa övergripande principer bygger Aktia Banks riskhantering på principen om tre försvarslinjer.
 

Första försvarslinjen – linjeorganisationen

Den första försvarslinjen består av linjeorganisationen. Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen och ansvaret för verkställandet av riskhanteringsåtgärderna ligger således i linjeorganisationen. Den linjeansvarigas uppgift är att bygga upp processer och kompetens för riskhantering och intern kontroll samt identifiera, analysera och fatta beslut om hur riskerna ska hanteras genom prissättning, kovenanter, säkerheter eller andra skyddsåtgärder.
 

Andra försvarslinjen – Riskkontroll och Compliance

Den andra försvarslinjen utgörs av de oberoende funktionerna Compliance och Riskkontroll vars primära uppgift är att utveckla, upprätthålla och övervaka övergripande principer och riskhanteringsramverk.

Till Riskkontrollens ansvar hör att utveckla, upprätthålla och övervaka principer, instruktioner och limiter för risktagning samt mäta och analysera riskpositionerna, bedöma behovet av ekonomiskt kapital, handha kapitalallokeringen samt övervaka hur riskhanteringen verkställs i linjeorganisationen. Riskkontroll rapporterar direkt till koncernchefen.

Compliance ansvarar för säkerställandet av regelefterlevnaden inom koncernens verksamhet genom att bistå den operativa ledningen och linjecheferna i tillämpningen av interna regelverk samt genom att identifiera, hantera och rapportera risker relaterade till bristande regelefterlevnad.
 

Tredje försvarslinjen – Intern revision

Den tredje försvarslinjen utgörs av koncernens interna revision som är en från övriga funktioner åtskild och oberoende enhet vars uppgift är att säkerställa att den interna kontrollen och riskhanteringen är vederbörligen ordnade. Den interna revisionen syftar även till att skapa värde genom att bidra till bestående förbättringar i verksamheten. Den interna revisionen rapporterar sina iakttagelser till koncernstyrelsen.
 

Riskområden

Aktiakoncernen är verksam inom bankverksamhet, kapitalförvaltning, livförsäkring samt fastighetsförmedling. Risker och riskhantering är således en viktig del av koncernens affärsomgivning och verksamhet.

Viktiga riskområden är inom bankverksamheten kredit-, ränte- och likviditetsrisker samt inom livförsäkringsverksamheten marknads- och ränterisker. Affärsrisker och operativa risker förekommer inom alla affärsområden. Aktia Banks riskpolitik är konservativ.