Ersättningssystem

Aktia Bank tillämpar ett ersättningssystem med fasta och rörliga delar. Ersättningssystemet till koncernledningen inklusive verkställande direktören består av följande element:

  • fast ersättning (grundlön)
  • naturaförmåner (bil, telefon)
  • rörlig ersättning (kortfristigt resultat- och prestationsbundet bonussystem, långfristigt aktiebelöningsprogram)
  • pensioner.

Den fasta ersättningen i form av grundlön utgör en stabil utgångspunkt för verksamhetens basfunktioner och utvecklingen av dessa. De årliga bonuslönerna syftar till att stöda god tillväxt under verksamhetsåret och verksamhetsförändringar på kort sikt. Avsikten med aktiebelöningsprogrammet är att stöda Aktias långsiktiga strategi. Aktias ersättningssystem utvärderas årligen och anpassas fortlöpande till företagets utveckling.

Verkställande direktörens lön och annan ersättning samt övriga anställningsvillkor fastställs av koncernens styrelse. Styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott fastställer anställningsvillkoren för övriga medlemmar i koncernledningen. Koncernens styrelse fattar beslut om övriga ersättningssystem så som bonussystem och aktierelaterade belöningsprogrammet. För beredningen av kompensationsrelaterade ärenden svarar styrelsens kompensations- och corporate governance -utskott.

Ersättningsförklaring 2019

Remuneration Benchmarking Exercise 2018

Remuneration Benchmarking Exercise 2017

Remuneration Benchmarking Exercise 2016

Remuneration Benchmarking Exercise 2015

Remuneration Benchmarking Exercise 2014