Säkerställande av beslutsfattarnas lämplighet, kompetens och integritet

Lämpligheten och kompetensen hos ledamöterna i Aktia Bank Abp:s styrelse, hos bankens verkställande direktör, verkställande direktörens ersättare samt övriga ledande befattningshavare utreds i enlighet med tillämplig reglering såväl före utnämningen som regelbundet därefter. Förfarandet, som innefattar en försäkran om lämplighet och tillförlitlighet, kompletterad med vissa utredningar som företas av banken, är ägnat att säkerställa att medlemmarna av finans- och försäkringskonglomeratets högsta beslutsfattande organ kontinuerligt uppfyller de högsta krav som kan ställas på integritet och klanderfri skötsel även av sina egna personliga ekonomiska angelägenheter.

Aktia Bank Abp:s styrelseledamöter meddelar styrelseordförande  om sina uppdrag i andra företags förvaltningsorgan, styrelseordföranden meddelar styrelsen om sina uppdrag i andra företags förvaltningsorgan. Verkställande direktören får endast med separat tillstånd tillhöra andra företags förvaltningsorgan. Bolagets arbetsordning innehåller jävsregler som är mera omfattande än regleringen i lagstiftningen. Jävsreglerna utesluter bland annat handläggning av angelägenheter som berör personen själv eller en nära anhörig till personen eller ett samfund eller en stiftelse där personen har inflytande.

Aktia Bank Abp:s styrelseledamöters och  verkställande direktörs kreditärenden i Aktia Bank behandlas  i Aktia Bank Abp:s styrelse.

Även i de reglerade dotterbolagen (Aktia Livförsäkring Ab, Aktia Fondbolag Ab och Aktia Kapitalförvaltning Ab) prövas lämpligheten och kompetensen hos personerna i bolagens ledning i enlighet med tillämplig reglering.