Aktieägarnas nomineringskommitté

En nomineringskommitté skall årligen tillsättas med uppgift att förbereda förslag till styrelseledamöter och deras arvoden till nästkommande ordinarie bolagsstämma och vid behov till en extra bolagsstämma.

Nomineringskommittén består av representanter för de fem största aktieägarna sett till antal aktier. Styrelsens ordförande fungerar som sammankallare och deltar i nomineringskommitténs möten som sakkunnig.

Rätt att utnämna en representant till nomineringskommittén har de fem aktieägare, vilkas andel av samtliga aktier i Aktia Bank Abp är störst den första dagen i juni (1.6) före stämman. Om aktieägare inte önskar utnyttja sin nomineringsrätt övergår rätten till den största nästvidkommande aktieägaren som annars inte skulle ha nomineringsrätten. De största aktieägarna bestäms på basis av de registrerade ägarförhållandena enligt bolagets aktieägarförteckning den första dagen i juni (1.6) kalenderåret före stämman.

Inför ordinarie bolagsstämma skall nomineringskommittén meddela Aktia Bank Abp:s styrelse sitt förslag till styrelseledamöter och arvoden före utgången av januari månad. Beträffande en extra bolagsstämma skall nomineringskommittén på motsvarande sätt meddela ifrågavarande förslag i god tid före bolagsstämman med beaktande av tillämplig reglering.

Nomineringskommittén arbetar enligt en av bolagsstämman fastställd arbetsordning.