Aktias Uppförandekod

Som aktör i finansbranschen är Aktia beroende av kundernas och marknadens förtroende för hur Aktia bedriver sin verksamhet. Det är därför ytterst viktigt att Aktias medarbetare känner till och iakttar de regler som gäller dem för att bidra till att kundernas, marknadens och myndigheternas förtroende för Aktia upprätthålls.

För att stöda de anställda i sitt arbete har Aktia sammanställt de mest centrala reglerna som ska iakttas när de anställda utför sina arbetsuppgifter. De handlar bland annat om tillträde till arbetsutrymmena och användning av koncernens datasystem, medarbetarens roll som företrädare för Aktia, handläggning av egna och närståendes angelägenheter i Aktia, bisysslor och förtroendeuppdrag samt om hemlighållande av Aktias affärshemligheter. Kundförhållandena är det mest värdefulla i Aktias verksamhet och därför innehåller Uppförandekoden också de mest centrala reglerna om sekretessplikt och hantering av kundklagomål. I Uppförandekoden presenteras också de regler som ansluter sig till insiderregleringen som alla, oberoende av arbetsuppgifter, ska känna till. Även regler om förhindrande av penningtvätt och av terrorismfinansiering presenteras kort. 
 

Koden innehåller även information om Aktias förfarande för rapportering av överträdelser (sk. "whistle-blowing").