Styrelse

Aktia Bank Abp:s styrelse ansvarar för att Aktiakoncernen leds effektivt och enligt försiktiga affärsprinciper i enlighet med tillämplig reglering och bankens bolagsordning. Styrelsen godkänner bankens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltnings- och styrningssystem samt följer upp och övervakar dessa. Styrelsen utser även Aktia Bank Abp:s verkställande direktör.

Val av styrelse och principer för mångfald

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman för en mandatperiod från ordinarie bolagsstämma till ordinarie bolagsstämma. Utnämningen bereds av aktieägarnas nomineringskommitté (länk), som består av representanter för de fem största aktieägarna. Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund i övrigt och regional och språklig förankring samt eftersträva jämn könsfördelning. Styrelsen ska besitta erfarenhet från bankverksamhet och till bankverksamhet relaterad riskhantering. Styrelsens kompetens och erfarenhet bedöms kollektivt. Beredningen av styrelseval utgår från en helhetsbedömning av styrelsens kompetensprofil. Styrelseledamöters lämplighet och tillförlitlighet prövas före nominering och därefter regelbundet. Närmare principer för nominering av styrelseledamöter framgår av nomineringskommitténs arbetsordning. Målsättningen är att styrelsen som helhet har den kompetens och mångfald som krävs för att vid varje tidpunkt ha en sund styrelsekultur, bevara ägarvärdet via en effektiv övervakning av verksamheten och öka ägarvärdet genom insikt och strategisk tänkande.

För att säkerställa att styrelseledamöterna kan avsätta tillräckligt med tid för uppdraget kontrolleras styrelseledamots huvudsyssla, antalet styrelseuppdrag samt övriga uppdrag före nominering av styrelseledamot och därefter regelbundet.

Nya styrelseledamöter introduceras i styrelseuppdraget genom ett introduktionsprogram som omfattar Aktiakoncernens affärsverksamhet, riskhantering samt övriga förvaltnings- och styrsystem.

Styrelsen består av 9 ledamöter. I styrelsens sammansättning har bolagets  Principer om styrelsens mångfald beaktats. Andelen kvinnor i styrelsen utgör 33 %. 

Frånsett uppdrag som styrelsen i enskilda fall ger styrelseledamöterna, har dessa inte individuella uppgifter i anslutning till koncernens förvaltning. Styrelsen har inrättat tre separata utskott för behandling av risk-, revisions- samt kompensations- och corporate governance-angelägenheter. I den arbetsordning som styrelsen godkänt uppställs närmare regler om styrelsens och dess utskotts allmänna uppgifter, mötesrutiner, mötesprotokoll, ordinarie mötesangelägenheter, beredning och föredragning av de ärenden som behandlas vid styrelsemötena samt om rapportering från operativa ledningen till styrelsen och från styrelsen till förvaltningsrådet.

Styrelsens arbete utvärderas regelbundet.