Styrelsens utskott

Enligt den arbetsordning som styrelsen godkänt utnämner och entledigar styrelsen inom sig riskutskott, ett revisionsutskott och ett kompensations- och corporate governance-utskott för att besluta om vissa definierade angelägenheter samt för att bereda frågor för beslut av styrelsen.

Riskutskottet

Riskutskottet kan inom av styrelsen fastställda ramar fatta självständiga beslut om risktagning och riskhanteringsangelägenheter. Utskottet fastställer därtill mätnings-, limit- och rapporteringsstrukturer för riskangelägenheter, förvaltar kapitalhanteringsprocessen och fastställer beräkningsmetodik för ekonomiskt kapital, samt behandlar rapporteringen av riskangelägenheter och bereder de riskärenden som styrelsen skall fatta beslut om.

Medlemmar i riskutskottet är:

  • Maria Jerhamre Engström (ordf.)
  • Harri Lauslahti
  • Lasse Svens

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bereder styrelsens beslut gällande förhandsuppgifter om bokslut samt bokslut och delårsrapporter. Utskottet fattar beslut om principerna för den interna redovisningen och fastställer koncernens interna revisionsplan. Utskottet tar del av den externa revisorns- samt den interna revisionens rapporter och utvärderar tillräckligheten i den övriga interna rapporteringen. Revisionsutskottet utvärderar revisorns eller revisionssamfundets oberoende och i synnerhet tillhandahållandet av accessoriska tjänster.

Medlemmar i revisionsutskottet är:

  • Arja Talma (ordf.)
  • Olli-Petteri Lehtinen
  • Johannes Schulman

Kompensations- och corporate governanceutskottet

Kompensations- och corporate governanceutskottet bereder och framlägger beslutsförslag till styrelsen om riktlinjer för koncernledningens avlöning och incitamentsprogram samt godkänner verkställande direktörens viktigaste externa uppdrag. Utskottet bereder och tar initiativ i frågor som hänför sig till utvecklingen av koncernens förvaltnings- och styrsystem. Utskottet svarar därtill för att styrelsearbetet och urvalsförfarandet för operativa ledningen regelbundet utvärderas.

Medlemmar i kompensations- och corporate governanceutskottet är:

  • Christina Dahlblom (ordf.)
  • Johan Hammarén
  • Kari A. J. Järvinen
  • Lasse Svens