Ledamöternas oberoende

Ledamöter i styrelsens utskott ska vara oberoende.

Enligt styrelsens utvärdering är Aktia Bank Abp:s samtliga styrelseledamöter på sätt som avses i Bolagsstyrningskoden oberoende i förhållande till Aktia Bank Abp samt i förhållande till betydande aktieägare (ägare som innehar minst tio procent av totala antalet aktier eller röster).