Ledning och förvaltning

Aktia Bank Abp och dess dotterbolag, vilka alla fungerar som aktiebolag, förvaltas enligt aktiebolagslagen. Därtill regleras koncernbolagens verksamhet av tillämplig branschlagstiftning, såsom kreditinstitutslagen, lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, lagen om hypoteksbanker, lagen om placeringsfonder, lagen om värdepappersföretag, försäkringsbolagslagen och lagstiftningen om finans- och försäkringskonglomerat. Närmare regler om koncernbolagens förvaltning ingår i en av moderbolagets förvaltningsråd och styrelse fastställd arbetsordning som innehåller en närmare reglering av de olika förvaltningsorganens ansvarsområden. Utöver den gällande lagstiftningen och bolagsordningen följer Aktia Värdepappersmarknadsföreningen r.f.:s kod (2015) för noterade bolags bolagsstyrning ("Bolagsstyrningskod"). Aktia följer rekommendationerna i Bolagsstyrningskoden i sin helhet.

I den här delen presenteras vissa uppgifter om koncernens förvaltningsorgan och angelägenheter i anslutning till förvaltning, styrning, oberoende och transparens i verksamheten (Corporate Governance). Presentationen innehåller de uppgifter som ska offentliggöras enligt Bolagsstyrningskoden samt uppgifter om koncernens förvaltnings- och styrsystem som enligt kreditinstitutslagen, 7 kap., 7 § ska finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Avseende uppgifter som enligt kreditinstitutslagen ska publiceras konstateras att Aktia Bank Abp inte klassificerats som ett systemviktigt kreditinstitut på sätt som avses i kreditinstitutslagen 10 kap. 7 § eller 8 § och för vilka gäller särskilda krav gällande ledningens tidsdisposition och nomineringskommitté. Av den här delen framgår även information relaterad till tillämplig insiderreglering (MAR).

Aktia Banks förvaltningsstruktur