Miljöansvar

Aktia arbetar för att bidra till ett hållbarare samhälle genom innovativa produkt- och tjänstelösningar. Vi arbetar för minskad miljöbelastning och klimatpåverkan i samband med tjänsteresor och strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom ökad resurs- och energieffektivitet. 
 
Den direkta miljöpåverkan kommer från förbrukning av energi, material, utrustning, resor och transporter. Den digitala utvecklingen har bidragit till minskad miljöbelastning under de senaste åren. En konkret åtgärd är att minska miljöpå- frestningen bl.a. i samband med arbetsresor. Aktias anställda uppmuntras till användning av kollektivtrafik i stället för egen bil vid resor i arbetet och telefon- samt videokonferenser rekommenderas för att undvika onödiga resor. Aktia försöker utveckla sina rutiner för hanteringen av miljöfrågor och främjar användningen av miljövänliga lösningar i det dagliga arbetet. 
 
Aktia arbetar för att i bolaget kontinuerligt höja medvetenheten om miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att minska papperskonsumtionen genom att ersätta traditionella brev med elektronisk post. Kunderna och andra intressenter uppmuntras och erbjuds kontoutdrag, kundbroschyrer, försäkringsblanketter, ekonomiska rapporter m.m. per e-post eller via nätbanken. Aktia har också utvecklat ett verktyg för elektronisk underskrift, vilket innebär att kunderna kan underteckna avtal elektronisk via sin nätbank. Ett kontinuerligt arbete pågår för att skapa förutsättningar för elektronisk skötsel av ärenden i de digitala kanalerna. 
 
Miljöaspekterna och hållbarhetsfrågor beaktas också i både Aktias kreditgivning och inom placeringsverksamheten.
 
Våra leverantörer är i huvudsak inhemska tjänsteleverantörer med vissa europeiska undantag. I och med att Aktia har förhållandevis få tjänsteleverantörer och de flesta verkar nationellt har bolaget ingen formell process för granskning av dessa. Vi är övertygade om att leverantörer med hög kvalitet i sina leveranser också beaktar sociala-, etiska- och miljöaspekter i sin verksamhet. Behovet av en formell process för granskning av leverantörer utvärderas regelbundet.