Hållbar placeringsverksamhet

Aktias ansvarsfulla placeringsverksamhet grundar sig på en övertygelse om att företag som utövar sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och enligt hållbara normer på lång sikt är lönsammare och konkurrenskraftigare än sådana företag som inte gör det.

Inom kapitalförvaltningen strävar Aktia efter att verka enligt ansvarsfulla och hållbara principer. Aktia tillämpar principer för ansvarsfullt investerande såväl i Aktia Fondbolag Ab:s placeringsfonder som vid diskretionär kapitalförvaltning och övriga investeringstjänster för institutionella investerare.

Vid förvaltningen av Aktias placeringsfonder har sedan 2006 tillämpats Aktia Fondbolag Ab:s principer för ansvarsfullt investerande. Dessa principer uppdateras regelbundet, senast 2018. Principerna bygger på integrering, uteslutning och ansvarsfullt ägande.

Integrering:

Miljö-, samhälleliga och förvaltningsmässiga faktorer (s.k. ESG-faktorer) är integrerade i placeringsprocessen. Vi identifierar ESG-risker och möjligheter och skapar därmed en bättre grund för sunda investeringsbeslut.

Uteslutning:

Vi har gjort bedömningen att vissa former av verksamhet som i sig är legitima kan drabbas av negativa händelser, såsom skadeståndskrav och ofördelaktig publicitet, vilka innebär risker som är svåra att förutse och kvantifiera. Aktia undviker investeringar i företag med en dylik riskprofil, och fonderna undviker direkta investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är hasardspelsverksamhet, tobaksindustri och vapenindustri. Fonderna undviker också direkta investeringar i företag som utnyttjar barnarbetskraft.

Ansvarsfullt ägande:

Beträffande utövande av ägarstyrning tillämpas Aktia Fondbolag Ab:s ägarpolicy. Ägarpolicyn ger Aktia möjlighet att vid behov på fondernas vägnar använda rösträtt vid bolagsstämmor. Syftet är att bevaka andelsägarnas gemensamma ägarintresse på lång sikt. Ägarpolicyn har senast uppdaterats 2012. Aktia utgår från att finska börsbolag följer de principer som Värdepappersföreningen r.f. publicerat i sin Corporate Governance-rekommendation.

Aktia har under 2016 startat ett projekt med målsättning att höja sin profil som ansvarsfull investerare. Aktia har fr.o.m. 31.1.2017 valt ISS-Ethix som samarbetspartner när det gäller engagement och screening. Via screeningtjänsten identifierar vi bolag som brutit mot internationella normer angående miljö, samhälle och god förvaltningssed. Via engagementtjänsten är vi med och styr dessa bolag i en positiv riktning i ESG-frågor.

Institutionella kunder erbjuds möjlighet att investera enligt sina egna kriterier och riktlinjer gällande ansvarsfullhet. För kundens placeringsportfölj väljs finansiella instrument som följer de med kunden överenskomna principerna för ansvarsfulla placeringar. Därmed kan kunden prioritera ansvarsfulla företag som tar hänsyn till miljön, samhället och följer god förvaltningssed.

Aktia publicerar fr.o.m. början av 2016 regelbundet en översikt över ansvarsfullt investerande. Översikten inkluderar en överblick över CO2-profilen i Aktias aktiefonder. Översikten finns tillgänglig på Aktias webbplats

Genom målmedvetet arbete har vi uppnått en stabil ställning inom vårt verksamhetsområde. Vår verksamhetsmodell och kunniga personal har under flera år fått mycket positiv respons i oberoende kundenkäter. Kapitalförvaltningen har valts till Finlands bästa institutionella kapitalförvaltare i SFR:s (Scandinavian Financial Research) undersökningar 2010, 2012 och 2013 (Platinum Award), och placerat sig bland de två bästa 2011, 2015, 2016 och 2017 (Gold Award). Därutöver har Morningstar valt vår räntefondförvaltning till den bästa i Finland 2013, 2014, 2015, 2018 och 2019 bland alla inhemska och i Finland aktiva globala förvaltare.

Svenska Tell Media Group, som är specialiserat på fondanalys, har sex år i rad (2010–2015) valt vårt team som analyserar externa fonder till Finlands bästa. Enligt responsen från undersökningarna ligger vår styrka bl.a. i analys och val av investeringsprodukter, sammanställning av investeringshelheter, en klar investeringsprocess och i resultatgivande verksamhet.