Företagsansvaret en del av affärsstrategin

I Aktia är företagsansvaret förankrat i den dagliga verksamheten och det grundar sig på Aktias mission, vision, kundlöfte och värderingar. Vår målsättning är att agera ansvarsfullt mot kunderna och samhället. För Aktia innebär det att vi levererar ansvarsfulla finansiella tjänster till våra kunder men också beaktar ägarnas och samhällets intressen. Aktia bidrar till den finansiella stabiliteten på marknaden genom kontrollerad risktagning och ansvarsfull rådgivning till kunderna. Ansvarsarbetet i Aktia styrs av koncernens strategi och leds som en integrerad del av affärsverksamheten.
 
Aktias utveckling och affärsmöjligheter är beroende av att kunder, personal, ägare och investerare samt samhället har ett starkt förtroende för företaget. För att behålla och förstärka förtroendet krävs aktivitet, transparens, hög etisk standard och ett genomgripande ansvarsfullt agerande från företagets sida.
 
Aktia har sedan 2010 redovisat vilka åtgärder företaget vidtagit för att stöda hållbar utveckling. I vår företagsansvarsrapportering fokuserar vi på att berätta hur vårt ansvarstagande påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
 
Vårt ansvarsarbete är mycket konkret på det lokala planet. Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare och skattebetalare. Vi leverarar trygga finansiella tjänster till våra kunder för att hjälpa dem nå en stabil finansiell grund nu och i framtiden. Våra specialister besöker skolor, föreningar och företag för att öka människornas förståelse för den egna och företagets ekonomi och instruerar i användningen av nya digitala tjänster. Som en medelstor aktör på den finska marknaden kan vi agera och reagera lokalt. I Aktia är kundnöjdheten en av de viktigaste mätarna för hur väl vi lyckats i att upprätthålla och förstärka förtroendet för oss som en lokal aktör.
 
För oss är det viktigt att det lokala samhället växer och mår bra. Via våra ägarstiftelser kommer en betydande del av vår avkastning det lokala samhället till gagn.