Socialt ansvar

Traditionellt understöder Aktia på koncernnivå årligen både kultur och idrott. En av de större barn- och ungdomssatsningarna som Aktia stöder är Stafettkarnevalen. Karnevalen samlar årligen tusentals finlandssvenska barn och ungdomar från hela Finland och Aktia är sedan många år tillbaka en av huvudsponsorerna.

Cirka 80 % av avkastningen som betalas till Aktia- och sparbanksstiftelserna återförs till samhället i form av olika stöd och bidrag. Stiftelsernas antal uppgår i dag till 30. Så gott som alla Aktia- och sparbanksstiftelser betalar understöd till olika former av lokal verksamhet. Bidragsmottagarna är verksamma inom bl.a. barn- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och utbildning. Stiftelserna betonar också vikten av miljöansvar och understöder projekt med syfte att främja miljön. Stiftelsernas bidrag är av stor betydelse för de enskilda föreningarnas verksamhetsmöjligheter.

Aktia är delägare i Kvinnobanken. Kvinnobanken är ett samfund och en fond för att stöda kvinnors företagsamhet och utkomst i u-länder. Med de givna medlen finansieras projekt som förbättrar kvinnors ekonomiska utkomst, kunnande och rättigheter, smålån, yrkesutbildning och annan verksamhet samt andra nya pilotprojekt som uppmuntrar kvinnors företagsamhet.

År 2019 uppdaterade Aktia sin välgörenhets- och sponsringspolicy, som består av tre huvudteman för välgörenhet. Dessa är 1) ungdomsaktiviteter och utveckling av ekonomisk kompetens 2) lindring av klimatförändring och miljöskydd i linje med Aktias åtaganden (CDP och Climate Action 100+) 3) stödjande av mångfald och ekonomiskt välbefinnande.