Personalansvar

Aktias ansvar för personalen baserar sig på löftet att vara mån om allas välmåga och att stöda utveckling. Personalen är Aktias viktigaste resurs. En välmående och inspirerad personal är en förutsättning för att kunna skapa ett gott resultat.

Anställningar

Antalet arbetsförhållanden i Aktia uppgick vid årsskiftet till 790 personer, av dessa är 89 % heltidsanställda och 11 % deltidsanställda. Kvinnorna utgör 63 % av den totala personalstyrkan och andelen män uppgår till 37 %. 
 

Kompetensutveckling

Det förändrade kundbeteendet, den ökade digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ställer krav på kompetensutvecklingen. Aktia har ett brett utbud av olika utbildningsmoduler och ett flertal utbildningar arrangeras regionalt bl.a. för att minska resandet. I genomsnitt använde medarbetarna 1,7 dagar på utbildningar 2018. 
 

Löner och belöning

Aktias löne- och belöningssystem är till för att stöda mångsidigt kunnande, samarbete och utveckling av arbetet med beaktande av förändrade omständigheter som bl.a. krav på utveckling av affärsverksamheten och förändringar såväl inom företaget som i dess omvärld.
 
Personalens goda insats är en förutsättning för att Aktia ska nå sina mål. För att motivera personalen strävar Aktia efter att årligen överföra en del av sinvinst till Personalfonden.
 

Arbetshälsa

Arbetsmiljön är en viktig del av medarbetarnas vardag och trivsel i arbetet. Aktia följer aktivt med välbefinnandet i arbetet både genom arbetshälsokartläggningar och genom pulsmätningar. Målsättningen är att förstärka en arbetskultur som är inriktad på arbetsglädje.
 
Pulsmätningar har genomförts minst två gånger per år sedan 2014. Syftet med pulsmätningen är att utreda den allmänna stämningen bland personalen vid frågetidpunkten.
 
Pulsmätningarnas resultat används för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Känslan av att man behärskar sitt arbete och att det finns en balans mellan arbetet och privatlivet är oerhört viktig. Aktia som arbetsgivare stöder medarbetarnas personliga resurser bl.a. genom utbildning och hälsofrämjande åtgärder.