Aktias intressenter

Aktias intressenter är de som påverkar företagets verksamhet mest och som påverkas mest av den. De är företagets största tillgång och förväntar sig att Aktia leverarar ett stabilt resultat och för en kontinuerlig och öppen dialog med dem. Till Aktias främsta intressentgrupper hör kunder, personal, ägare och investerare samt samhället som inkluderar myndigheter, branschorganisationer, samarbetsparters, leverantörer och media. Aktia lyssnar till sina intressenter och involverar dem i arbetet för att utveckla sina produkter och tjänster samt sitt företagsansvar. Genom en aktiv dialog med intressenterna kan vi bättre identifiera vilka aspekter i verksamheten vi ska prioritera och utveckla. Därigenom håller vi oss à jour med vilka krav och önskemål de har på Aktia.
 

Kunder 

Aktia har ca 280 000 privatkunder och ca 30 000 företags- och institutionella kunder 

Vi arbetar för kundernas välfärd och vi erbjuder råd och tjänster som hjälper kunderna till en bra ekonomi också på lång sikt. Vår målsättning är att leverera ansvarsfulla finansiella tjänster till våra kunder. Vi för en aktiv dialog med dem för att förstå deras nuvarande och framtida behov. Den viktigaste dialogen med kunderna äger rum dagligen på våra kontor, via telefon samt i våra digitala kanaler. Vi lyssnar till kunderna och gör regelbundna kundundersökningar, vi tar till oss av kundrespons. Vi satsar på långsiktiga kundrelationer, proaktivitet och uppföljning. Vi agerar ansvarsfullt, etiskt och transparent.
 

Personal 

Aktia har ca 790 medarbetare 

Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Personalens kompetens och prestationer är avgörande för att Aktia ska kunna utvecklas och nå tillväxt. Vi strävar efter kontinuerlig kompetensutveckling och vill att våra anställda ska växa i sina roller. Vi upprätthåller en aktiv dialog mellan personalen och ledningen. Vi håller årliga utvecklingssamtal och gör regelbundna personaloch chefsundersökningar, ordnar gemensamma möten, erbjuder ledarskapsutvecklingsprogram samt ordnar regelbundna hälso- och arbetsmiljökontroller. Vi erbjuder en mångsidig arbetsplats med respekt för jämställdhet och jämlikhet.
 

Ägare och investerare 

Aktia har ca 37 000 ägare 

Vi arbetar för långsiktig lönsamhet och god avkastning för att skapa ett långsiktigt värde för våra ägare. Värdet skapas genom en stabil kursutveckling och dividendutdelning. Vi vill vara ett intressant och stabilt investeringsobjekt och detta uppnår vi genom att bibehålla fortsatt stark kapitaltäckning och rating samt genom kostnadsmedvetenhet och satsningar på lönsam tillväxt. Genom transparent rapportering förser vi regelbundet ägare och skuldinvesterare samt analytiker med heltäckande information om Aktias ekonomiska utveckling och verksamhet. Vid bolagsstämman har ägarna årligen möjlighet att ställa frågor till ledningen och styrelsen.
 

Samhället 

Vi strävar efter att föra en öppen och aktiv dialog med myndigheter, beslutsfattare, media och branschorganisationer. Vi eftersträvar även långvariga relationer med våra samarbetspartners och leverantörer. Aktia ger branschspecifika sakkunnigutlåtanden och deltar vid behov i lagberedeningsarbete som sakkunnig. Vi är proaktiva i dialogen kring branschsutvecklingen. Vi diskuterar aktivt marknadsutveckling och trender med våra intressenter. Vi ordnar regelbundet diskussioner med myndigheter, media och beslutsfattare samt deltar aktivt i branschorganisationernas arbete.
 

Leverantörer

Våra leverantörer är i huvudsak inhemska tjänsteleverantörer med vissa europeiska undantag. I och med att Aktia har förhållandevis få tjänsteleverantörer och de flesta verkar nationellt har bolaget ingen formell process för granskning av dessa. Vi är övertygade om att leverantörer med hög kvalitet i sina leveranser också beaktar sociala-, etiska- och miljöaspekter i sin verksamhet. Behovet av en formell process för granskning av leverantörer utvärderas regelbundet.
 
Aktia skapade en grön riktlinje för upphandling, och en uppförandekod för leverantörer samt genomförde en leverantörsriskbedömning år 2019. Aktia har börjat bygga upp WWF:s Green Office-miljösystem, som tillämpas i initialskedet på koncernens framtida huvudkontor.
 

Aktiakoncernens etiska uppförandekod för leverantörer