Aktia i samhället

I sitt samhälleliga engagemang värnar Aktia om de gamla sparbankstraditionerna. Aktia har sina rötter i Helsingfors Sparbank som inledde sin verksamhet 1826. Grundtanken var redan då omsorg om det omgivande närsamhället, och banken har alltid varit en viktig och aktiv samhällsbyggare.

Lokal närvaro och stöd till olika slag av lokal verksamhet är en grundpelare i verksamheten. Både i städer och på landsorten ligger kontoren ligger nära kunderna. Aktia vill genom sin verksamhet garantera en fungerande betjäning i bank- och försäkringsärenden också i glesbygden.

År 2019 uppdaterade Aktia sin välgörenhets- och sponsringspolicy, som består av tre huvudteman för välgörenhet. Dessa är 1) ungdomsaktiviteter och utveckling av ekonomisk kompetens 2) lindring av klimatförändring och miljöskydd i linje med Aktias åtaganden (CDP och Climate Action 100+) 3) stödjande av mångfald och ekonomiskt välbefinnande.

Aktia- och sparbanksstiftelserna

Aktias ägarstruktur är starkt allmännyttig. Koncernens största ägargrupp är Aktia- och sparbanksstiftelserna som äger 40 procent av aktierna. Stiftelserna grundades 1993 i samband med att Sparbanken Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag. I dag är stiftelserna 31 till antalet och de är geografiskt spridda inom Aktias verksamhetsområde.

Stiftelsernas ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner. Aktia- och sparbanksstiftelserna förverkligar sitt ändamål genom att ge ekonomiskt understöd åt arbete och forskning som främjar sparandet och genom att inom sina verksamhetsområden dela ut bidrag för främst ungdomsverksamhet, idrott, kulturaktiviteter och hembygdsarbete. Medlen till understöden får stiftelserna från Aktia i form av årlig vinstutdelning. På det här sättet sluts cirkeln mellan Aktia och samhället.

Läs mera om Aktiastiftelserna på www.aktiastiftelserna.fi.
 

Engagemang i samhället

På sina verksamhetsorter är Aktia en viktig del av det lokala samfundet som arbetsgivare och tillhandahållare av finansieringstjänster. Aktias kontor stöder lokala kulturevenemang samt idrotts- och föreningsverksamhet. Koncernen samverkar med myndigheter, branschorganisationer, vetenskapliga samfund, skolor och högskolor.