Yhtiökokous 2020

Aika ja paikka

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16. huhtikuuta 2020 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.
 

Ilmottaudu yhtiökokoukseen

Pyydämme teitä huomioimaan, että koronavirustilanteen vuoksi muutokset ovat mahdollisia. Pyydämme teitä seuraamaan yhtiökokouksen osallistumiseen liittyviä tarkempia tietoja ja ohjeita Aktia Pankki Oyj:n verkkosivuilla.

Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.4.2020 kello 16.00, jolloin ilmoituksen tulee olla yhtiön saatavilla. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com; 
b) puhelimitse numeroon 0800 0 2474 (arkisin klo 8.30–16.30);
c) kirjeitse osoitteeseen Aktia Pankki Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aktia Pankki Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja sen yhteydessä tehtävien rekisteröintien käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin. 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa kyettävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai toimivaltansa kokouspaikalla.
 
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2020 olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 9.4.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.
 
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
 
Mahdolliset valtakirjat tulee ennen ilmoittautumisajan päättymistä lähettää osoitteella Aktia Pankki Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen konserninlakiasiat@aktia.fi.
 

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouksen materiaalit