Yhtiökokous 2019

Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2019 klo 16.00 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä (Mannerheimintie 3).

Yhtiökokouksen materiaalit:

 

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden aiemmille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille ja näiden varamiehille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)

 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 jaetaan osinkona 0,61 euroa osakkeelta, yhteensä noin 42 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 15.4.2019 ja maksupäiväksi 25.4.2019.

Hallitus ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Arja Talma valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin OTK, asianajaja Tarja Wist ja KTM, OTK Johan Hammarén. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio pidettiin ennallaan ja palkkioksi vahvistettiin 61 200 euroa puheenjohtajalle, 34 650 euroa varapuheenjohtajalle ja 27 140 euroa jäsenelle. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan Aktian osakkeina. Myös kokouspalkkio pidettiin ennallaan ja palkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä, kuitenkin siten, että hallituksen valiokunnan puheenjohtaja saa 1 000 euroa valiokunnan kokouksesta, jossa hän on toiminut puheenjohtajana. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa ehdotetaan noudatettavan verohallinnon ohjeita.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen valtuutuksesta päättää yhdestä tai useista lahjoituksista yhteensä korkeintaan 300 000 euron edestä yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2019.

Hallituksen järjestymiskokous

  • Hallitus valitsi Lasse Svensin puheenjohtajaksi ja Arja Talman varapuheenjohtajaksi järjestymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.
  • Hallitus nimitti jäsenet hallituksen tarkastus-, riski- sekä palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntiin.
  • Hallitus nimitti Arja Talman tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Stefan Damlinin ja Johannes Schulmanin muiksi jäseniksi.
  • Riskivaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Maria Jerhamre Engström ja muiksi jäseniksi Stefan Damlin, Lasse Svens ja Tarja Wist.
  • Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Christina Dahlblom ja muiksi jäseniksi Johan Hammarén ja Lasse Svens.