Yhtiökokous 2018

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2018 klo 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. 

 

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden aiemmille hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille ja näiden varamiehille.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 jaetaan osinkona 0,57 euroa osakkeelta, yhteensä noin 37,8 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 12.4.2018 ja maksupäiväksi 27.4.2018.

Hallitus ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens ja Arja Talma valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin eMBA Maria Jerhamre Engström ja KTM Johannes Schulman. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio pidettiin ennallaan ja palkkioksi vahvistettiin 61 200 euroa puheenjohtajalle, 34 650 euroa varapuheenjohtajalle ja 27 140 euroa jäsenelle. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan Aktian osakkeina. Myös kokouspalkkio pidettiin ennallaan ja palkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä, kuitenkin siten, että hallituksen valiokunnan puheenjohtaja saa 1 000 euroa valiokunnan kokouksesta, jossa hän on toiminut puheenjohtajana. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa ehdotetaan noudatettavan verohallinnon ohjeita.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

A- ja R-osakelajien yhdistäminen, suunnattu maksuton osakeanti ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön kahden osakelajin A ja R yhdistämisestä osakepääomaa korottamatta siten, että yhtiöllä on osakelajien yhdistämisen jälkeen vain yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja jonka jokainen osake antaa yhden (1) äänen ja muutenkin samat oikeudet. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi osakelajien yhdistämiseen liittyvän yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutoksen ja enintään 2 384 650 uuden osakkeen suunnatun maksuttoman osakeannin R-osakkeiden omistajille, jossa annetaan R-osakkeiden omistajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kutakin kahtakymmentäviittä (25) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä R-osaketta kohden maksutta kolme (3) uutta osaketta. Yhtiön hallussa olevat R-osakkeet eivät oikeuta osakkeisiin suunnatussa maksuttomassa osakeannissa. Osakkeiden yhdistäminen, yhtiöjärjestyksen muutos ja suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisterissä arviolta 12.4.2018. Osakelajien yhdistämisen täsmäytyspäivä on 12.4.2018 ja kaupankäynti yhtiön ainoalla osakelajilla ja uusilla osakkeilla alkaa arviolta 13.4.2018 ISIN-tunnuksella FI4000058870 ja uudella kaupankäyntitunnuksella AKTIA. Osakelajien yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut uudet osakkeet jaetaan R-osakkeiden omistajille omistuksen suhteessa ja kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivän mukaisten arvo-osuustilimerkintöjen perusteella. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien, mutta eivät oikeuta yllä mainittuun osingonmaksuun. Siltä osin kuin R-osakkeiden omistajan R-osakkeiden lukumäärä ei ole jaollinen kahdellakymmenelläviidellä (25), murto-osien perusteella muodostettavat osakkeet annetaan myytäviksi Aktia Pankille niiden R-osakkeiden omistajien lukuun, joiden R-osakkeiden lukumäärä ei ole ollut jaollinen kahdellakymmenelläviidellä (25). Osakkeet myydään arviolta 13.4.2018 Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä ja hinta määräytyy vallitsevan kaupankäyntikurssin mukaan. Aktia Pankki tilittää osakkeiden kaupasta saadun myyntihinnan arviolta 17.4.2018 ja rahat ovat osakkeenomistajien arvo-osuustileihin liitetyillä rahatileillä arviolta 18.4.2018.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita.