Yhtiökokous 2015

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2015 klo 16.00 Pörssitalolla Helsingissä. 
 
 

Toimitusjohtajan katsaus

Kutsu ja ennakkoaineisto

Yhtiökokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta, yhteensä n. 32 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 15.4.2015 ja osingon maksupäiväksi 22.4.2015.
 
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäyhdeksän.
 
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäsenet Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg ja Sture Söderholm, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi KTM Annika Grannas, KTM Yvonne Malin-Hult ja teollistalouden tohtori Kim Wikström, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.
 
Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin 22 600 euroa puheenjohtajalle, 10 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.
 
Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi.
 
Yhtiökokous hyväksyi ehdotetun Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen pankin toimialaa koskevan 2 §:n muutoksen vastaamaan tilannetta, jossa pankki keväällä 2015 lakkasi toimimasta keskusluottolaitoksena.  
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita. 
 
Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2015.