Vakavaraisuus

Aktia Pankki -konsernin (Aktia Pankki Oyj ja kaikki tytäryhtiöt lukuun ottamatta Aktia Henkivakuutusta) ydinpääoman suhde oli vuoden lopussa 19,5 (20,7) prosenttia. Ydinpääoma väheni vähennyserien jälkeen 23,7 miljoonaa euroa vuoden aikana. Tämä johtui lähinnä aineettomien hyödykkeiden lisääntymisestä ja muista vähennyseristä. Riskipainotetut sitoumukset vähenivät yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Yritysluotonannossa riskipainotetut sitoumukset kasvoivat tilikauden aikana lisääntyneen luotonannon seurauksena. Samalla asuntolainojen pääomavaatimus on pienentynyt Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n alasajon johdosta.
 
Aktia Pankki -konsernissa sovelletaan sisäistä riskiluokitusta (IRBA) vähittäis- ja osakevastuiden vakavaraisuusvaadetta laskettaessa. Muihin vastuuryhmiin sovelletaan standardimenetelmää. IRB-menetelmää käytetään yhteensä 56 (58) prosenttiin pankkikonsernin vastuista. Työ sisäisten mallien käyttöön ottamiseksi yritys- ja luottolaitosvastuille jatkuu.
 
 
Vakavaraisuus, % 31.12.2016 31.12.2015 30.6.2015
  IRB IRB IRB
Pankkikonserni      
Ydinpääoman suhde 19,5 20,7 22,4
Ensisijaisten omien varojen suhde 19,5 20,7 22,4
Omien varojen suhde 26,3 27,1 27,7
       
Aktia Pankki      
Ydinpääoman suhde 16,1 18,6 18,8
Ensisijaisten omien varojen suhde 16,1 18,6 18,8
Omien varojen suhde 21,7 24,6 23,8
       
Aktia Hypoteekkipankki      
Ydinpääoman suhde 193,9 79,5 63,0
Ensisijaisten omien varojen suhde 193,9 79,5 63,0
Omien varojen suhde 193,9 79,5 63,0
Pankkitoiminnan vakavaraisuusvaadetta nostettiin vuoden 2015 alussa, kun Suomessa otettiin käyttöön kiinteä lisäpääomavaatimus ja muuttuva lisäpääomavaatimus. Kiinteä lisäpääomavaatimus nostaa vähimmäisvaadetta 2,5 prosenttiyksikköä. Muuttuva lisäpääomavaatimus tulee vaihtelemaan välillä 0,0–2,5 prosenttiyksikköä. Päätöksen mahdollisen muuttuvan lisäpääomavaateen suuruudesta tekee Finanssivalvonnan johtokunta neljännesvuosittain makrovakausanalyysinsä perusteella. Viimeisimmän päätöksen (21.12.2016) mukaan pankkien suomalaisille vastuille ei asetettu muuttuvaa lisäpääomavaatimusta eikä makrovakauspolitiikkaa kiristetty muillakaan käytössä olevilla välineillä. Mutta Finanssivalvonnan johtokunta ilmoitti, että se jatkaa valmisteluja 10 prosentin alarajan käyttöön ottamiseksi asuntolainasalkun keskimääräiselle riskipainolle niille luottolaitoksille, jotka soveltavat sisäisiä malleja (IRBA). Raja tulee voimaan 1.7.2017 mennessä. Vuoden lopussa Aktia Pankki -konsernin keskimääräinen riskipaino asuntovakuudellisille vähittäisvastuille oli IRB-menetelmän mukaan 14 (15) prosenttia.
 
Muuttuva lisäpääomavaade lasketaan vastuiden maantieteellisen jakauman mukaan. Muissa maissa viranomaiset ovat asettaneet korkeampia muuttuvia lisäpääomavaatimuksia. Vaade koskee myös tiettyjä pankkikonsernin likviditeettisalkun vastuita. 31.12.2016 Aktia Pankki -konsernin instituutiokohtainen muuttuva lisäpääomavaade oli 0,03 prosenttia vastuiden maantieteellinen jakauma huomioon ottaen. Finanssivalvonta on luottolaitoslain mukaisesti määrittänyt rahoitusjärjestelmän kannalta systeemisesti merkittävät luottolaitokset Suomessa (ns. O-SII-laitokset, Other Systemically Important Institution) ja asettanut niille lisäpääomavaatimukset. Vaateet tulivat voimaan vuoden 2016 alusta. Aktialle ei asetettu O-SII-lisäpääomavaatimusta. Kaikki lisäpääomavaatimukset huomioon ottaen pankkikonsernin vakavaraisuuden vähimmäistaso oli vuoden lopussa 10,53 prosenttia. 
 
Finanssivalvonta asetti 16.12.2016 Aktialle luottolaitostoiminnasta annetun lain nojalla harkinnanvaraisen konsolidoidun lisäpääomavaatimuksen. Vaatimus perustuu valvontaviranomaisen arvioon (nk. SREP). Lisäpääomavaatimus on yhteensä 1,75 prosenttia, ja se kattaa luottoriskiin sisältyvän keskittyneisyysriskin sekä rakenteellisen korkoriskin, koska näille ei aseteta erillisiä pääomavaatimuksia EU:n vakavaraisuusasetuksessa (CRR). Päätöksen mukaan vaatimus tulee täyttää ydinpääomalla. Vaatimus tulee voimaan 30.6.2017 alkaen, ja se nostaa pankkikonsernin vakavaraisuuden minimivaatimusta ja myös konglomeraatin pääomavaadetta.
 
Aktian tavoite on ylläpitää vähintään 15 prosentin ydinpääoman suhdetta (CET1), mikä ylittää viranomaisten asettamat vaateet selvästi.
 
Aktia Pankki -konsernin vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli 4,7 (4,7) prosenttia ja se on laskettu kvartaalin lopun lukujen perusteella.
 
 
Vähimmäisomavaraisuusaste* 31.12.2016 31.12.2015
Ensisijainen pääoma 390 413
Vastuut yhteensä 8 206 8 814
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 4,7 4,7

* Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu neljänneksen lopun lukujen perusteella

Henkivakuutusyhtiössä on 1.1.2016 alkaen noudatettu Solvenssi II -direktiiviä, jonka vakavaraisuuden laskemisen määritelmät poikkeavat merkittävästi aikaisemmista vaatimuksista. Suurin muutos on se, että vastuuvelka arvostetaan nyt markkina-arvoon. Solvenssi II:n mukaan yhtiö laskee vakavaraisuusvaateen SCR (Solvency Capital Requirement) ja vähimmäisvakavaraisuusvaateen MCR (Minimum Capital Requirement) sekä identifioi Solvenssi II:n puitteissa käytettävissä olevan vakavaraisuuspääoman. Aktia Henkivakuutus käyttää Finanssivalvonnan luvan mukaisesti SCR:n standardikaavaa ja ottaa vakavaraisuuspääoman laskennassa huomioon direktiivin vastuuvelkaa koskevan siirtymäsäännön.
 
Vuoden 2016 lopussa SCR oli 80,6 miljoonaa euroa, MCR 24,4 miljoonaa euroa ja käytettävissä oleva pääoma 144,7 miljoonaa euroa. Näin ollen vakavaraisuusaste oli 179,4 prosenttia. Ilman siirtymäsäännöksiä SCR oli 80,8 miljoonaa euroa, MCR 26,7 miljoonaa euroa ja käytettävissä oleva pääoma 87,9 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste ilman siirtymäsäännöksiä oli 108,7 prosenttia. 
Konglomeraatin vakavaraisuus oli 188,6 (226,7) prosenttia. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähimmäisvaade on 100 prosenttia.
 
Vakavaraisuuden lasku johtui vuoden alussa voimaan tulleiden Solvenssi II -säännösten myötä nousseista vakuutustoiminnan pääomavaateista.