Tiedot Aktia Henkivakuutus Oy:n sijoitusstrategiasta ja järjestelyistä omaisuudenhoitajan kanssa

Vakuutusyhtiölain mukaan vastuuvelan katteena olevat varat on sijoitettava siten kuin yhtiön liiketoiminta edellyttää ja ottaen huomioon vastuuvelan luonne, omat varat, vähimmäispääomavaatimus (MCR) ja vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR).

Varat pitää olla sijoitettuna

  • turvaavasti ja vakuutettujen etujen mukaisesti
  • kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti siten, että ne kattavat kaikissa tilanteissa vastuuvelan määrän
  • siten, että vaatimukset oman pääoman, vähimmäispääomavaatimuksen (MCR) ja vakavaraisuuspääomavaatimuksen (SCR) osalta täyttyvät
  • siten, että varat voidaan muuttaa rahaksi sitä mukaa kun vastuuvelan kehitys edellyttää
  • siten, että varat antavat taloudellisissa sykleissä sellaisen tuoton, joka vastaa vastuuvelan korkovaadetta.

Aktia Henkivakuutus Oy:n sijoitustoiminta ja sijoitusstrategia perustuu siihen, että kaikki edellä mainitut vaatimukset saavutetaan ja vakavaraisuudelle sekä liiketoiminnan tulokselle asetetut tavoitteet saavutetaan, jolloin etusijajärjestys on seuraava:

  1. Pääoman käyttöä rajoitetaan kassavirtojen vastaavuuskorjauksella.
  2. Sääntelystä johtuvaa pääomitusta vältetään.
  3. Volatiliteettia rajoitetaan konserni- ja segmenttitason tuloksissa.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sijoitettavien varojen tuottoon vaikuttavat korkoriskit, luottoriskit, osakeriskit, valuuttariskit, kiinteistöriskit, vastapuoliriskit ja operatiivinen riskit.

Aktia Henkivakuutus Oy on ulkoistanut sijoitustoimintansa Aktia Varainhoito Oy:lle. Aktia Henkivakuutus Oy määrittelee itse sijoitusstrategiansa, jonka mukaisesti Aktia Varainhoito Oy toimii. Tämä järjestely on voimassa toistaiseksi.

Sijoitusstrategiassa on huomioitu Aktia Henkivakuutus Oy:n vastuiden luonne ja sijoitustoimintaa toteutetaan ottaen huomioon sekä lyhyen että pidemmän aikavälin tarpeet ja tuottovaateet. Aktia Henkivakuutus Oy:n hallitus hyväksyy vuosittain sijoitussuunnitelman ja sijoitusinstrumenttikohtaiset limiitit sijoitusstrategiansa perusteella. Aktia Henkivakuutus Oy:n päävastuullinen matemaatikko antaa ennen sijoitussuunnitelman vahvistamista lausunnon sijoitustoiminnan tuottovaatimuksesta suhteessa yhtiön vastuuvelkaan.

Aktia Henkivakuutus Oy:n hallitus arvioi jatkuvasti sijoitustoiminnan tuloksellisuutta. Aktia Varainhoito Oy raportoi säännöllisesti Aktia Henkivakuutus Oy:n hallitukselle esittämällä selostuksen toteutetuista toimenpiteistä sekä sijoitussuunnitelman ja limiittien toteutumisesta.

Maksettava varainhoitopalkkio ei ole tuottosidonnainen.